Akcja Pytanie - Odpowiedź - zadaj nurtujące Cię pytanie, a my znajdziemy eksperta, który udzieli odpowiedzi

Kinga Siwiec
W związku z wyjątkową sytuacja, z jaką mamy do czynienia, wielu osobom nasuwają się pytania. Chaos informacyjny, wynikający z powszechnej paniki, sprawia, że nawet na najczęściej zadawane pytania ciężko znaleźć jednoznaczną i wiarygodną odpowiedź. Chcemy, aby nasz portal pomógł Państwu odnaleźć się w epidemiologicznej rzeczywistości. Prosimy o nadsyłanie nurtujących Państwa pytań na adres alarm@gp24.pl, a my postaramy się znaleźć ekspertów, którzy odpowiedzą w rzetelny sposób na postawione pytania.

Masz pytania? Redakcja Głosu Pomorza i GP24.PL czeka na kontakt

Pytania od czytelników Głosu Pomorza i GP24:

Dzień dobry. Chciałabym uzyskać informacje na temat pracy ....Moja praca polega na kontakcie bezpośrednim w domu mojego podopiecznego...do dzisiaj mieliśmy w firmie dyżur natomiast od poniedziałku dyrektor powiedział, ze wracamy do pracy w bezpośrednim kontakcie z klientem u niego w domu i cala jego rodzina.....Czy rząd lub ministerstwo dało już przyzwolenie na kontakty bezpośrednie z obcymi ludźmi....o ile wiem w ratuszu są duże ograniczenia w kontaktach z petentami .....proszę o odpowiedź jak na dzień dzisiejszy regulują to przepisy.

Na wstępie wyjaśnić należy, że wprowadzone w czasie epidemii COVID-19 ograniczenia w funkcjonowaniu zakładów pracy i prowadzeniu działalności gospodarczej dotyczą tylko niektórych z form tej działalności. Ich wykaz określony został w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W ramach wprowadzonych ograniczeń zakazano do odwołania m.in. prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej, związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, prowadzenia usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej, czy z pewnymi wyjątkami udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej. Świadczenie pracy czy usług w zakresie innych działalności niż wymienione w Rozporządzeniu jest dopuszczalne. Niestety z treści zadanego pytania nie wynika jakiego rodzaju praca ma być przez Panią wykonywana, co uniemożliwia stwierdzenie czy jej świadczenie jest dopuszczalne.

Nie ma przy tym konieczności udzielenia przez prawodawcę „przyzwolenia” na kontakt z osobami na rzecz których praca ma być świadczona, albowiem ograniczenia takie nie zostały nigdy ustanowione. Wskazuję również, że powołane przez Panią ograniczenia w funkcjonowaniu urzędów znajdują swoją podstawę w Rozporządzeniu, zgodnie z którym wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu, a decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń podejmuje kierownik urzędu. Zasady te w żaden sposób nie wpływają jednak na Pani sytuację prawną.

(podstawa prawna: §8,§9,§10,§13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 19 kwietnia 2020r. [Dz.U. z 2020r. poz. 697])

apl. adw. Ewa Hermach
adw. Bartosz Kaźmierczak
Lizak, Stankiewicz, Królikowski Adwokaci - S.C.

Jestem zarejestrowany w firmie, która wykonuje swoje usługi za granicą i w związku z koronawirusem odmówiłem wyjazdu. Siedzę na razie w domu, oni wydzwaniają co jakiś czas i pytają się kiedy będę zdolny jechać do pracy. Odpowiadam kiedy sytuacja z wirusem zacznie się uspokajać chociaż nie wiadomo kiedy to nastąpi. Wiem, że nie mogą, ale nalegają aby napisać i wysłać im wniosek o urlop bezpłatny. Nie wiem co mam zrobić, jak się zachować i jakie kroki firma podejmie, jeśli nie wyrażam zgody na wyjazd.

Pracodawca ma prawo oczekiwać wykonywania pracy przez pracowników zgodnie z zawartymi i obowiązującymi umowami o pracę, a pracownicy mają obowiązek taką pracę świadczyć. Przepisy ustanowione w związku z występującą w kraju sytuacją epidemiczną nie wprowadziły w tym zakresie żadnych zmian. Warto jednak wskazać, że pracownik, w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Ponadto, jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Istnieją zatem okoliczności, w których pracownik może odmówić świadczenia pracy. Zagrożenie dla zdrowia i życia wywołane niewłaściwymi warunkami pracy musi mieć charakter obiektywny. W odniesieniu do koronawirusa, można by rozpatrywać zasadność odmowy świadczenia przez pracownika pracy w sytuacji, gdyby jej świadczenie miało wiązać się z realnym i wysokim ryzykiem zakażenia, np. gdyby pracownikowi polecono kontakt z osobą zarażoną (ograniczenie to nie dotyczy jednak pracowników służby zdrowia). Sama obawa zarażenia się wirusem nie jest wystarczającym powodem do odmowy świadczenia pracy, a nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy może być uznana za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i w konsekwencji skutkować dyscyplinarnym zwolnieniem go z pracy.

Odnosząc się do problematyki urlopu bezpłatnego to wskazać należy, że pracodawca może udzielić urlopu bezpłatnego wyłącznie na wniosek pracownika. Pracodawca nie może zmusić pracownika do skorzystania z urlopu bezpłatnego.

(podstawa prawna: §5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 10 kwietnia 2020r. [Dz.U. z 2020r. poz.658], §17 i §18 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 19 kwietnia 2020r. [Dz.U. z 2020r. poz. 697], art. 174§1; art.210 i art. 52 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy [Dz.U. z 2019r. poz.1040 ze zm.]).

apl. adw. Ewa Hermach
adw. Bartosz Kaźmierczak
Lizak, Stankiewicz, Królikowski Adwokaci - S.C.

Dzień dobry. Mam pytanie. Prowadzę jednoosobową działalność budowlaną na terenie UE. Wcześniej pracowałem w Niemczech. Na początku marca wróciłem do kraju przed obostrzeniami. Jak wygląda na dzień dzisiejszy sytuacja gdybym postanowił wrócić do pracy w Niemczech. Co powinienem posiadać? Wyczytałem, że kontrakt między zleceniodawcą niemieckim i mną. Ale co taki kontrakt powinien zawierać? Podkreślę, że wcześniej pracodawca zapewniał nam mieszkanie. Czy to też powinien uwzględnić? A co z 14 dniową kwarantanną po stronie niemieckiej? W ile osób mógłbym poruszać się w pojeździe osobowym. Wcześniej byliśmy we 4 osoby w jednym mieszkaniu i razem jeździliśmy.

Na terytorium Republiki Federalnej Niemiec w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną wprowadzono szereg ograniczeń i obowiązków związanych z funkcjonowaniem w przestrzeni publicznej, w tym również w zakresie swobodnego przemieszczania się. Aktualnie dopuszczalność wjazdu do Niemiec uzależniona jest od posiadania przez podróżnego uzasadnionego powodu, przy czym nie zostało zdefiniowane jakie powody uznać należy za uzasadnione. Zasadnym wydaje się jednak, aby za taki powód traktować przyjazd do pracy. W takim przypadku wymaga się, aby osoba podróżująca posiadała przy sobie dokument potwierdzający powód wjazdu do Niemiec (może być nim umowa o pracę lub inny dokument, z którego wynikała będzie przyczyna wjazdu).

Od dnia 10.04.2020r. nałożono na osoby wjeżdżające do Niemiec obowiązek poddania się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Podczas jej trwania należy przebywać w mieszkaniu i stosować się do zaleceń policji oraz lokalnych urzędów ds. zdrowia. Jakkolwiek z obowiązku odbycia kwarantanny zwolnione zostały niektóre grupy osób (np. osoby przewożące towary, pracownicy transgraniczni, osoby przejeżdżające przez Niemcy tranzytem), to jednak zwolnienie to nie obejmuje pracowników budowlanych. Pracodawca nie ma przy tym obowiązku zapewnienia pracownikom lokalu mieszkalnego na czas kwarantanny. Obowiązek taki dotyczyć może jedynie pracowników sezonowych, którzy mogą zostać zwolnieni z obowiązku kwarantanny za zgodą właściwego urzędu zdrowia. Wymaga się wówczas, by w pierwszych dwóch tygodniach pobytu pracowali i mieszkali w małych grupach, bez kontaktu z innymi osobami.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 na terenie RFN wprowadzono również zakaz publicznych skupisk powyżej 2 osób oraz nałożono obowiązek zachowania w przestrzeni publicznej odległości 1,5m pomiędzy osobami, co jednak nie wpływa na ograniczenie dopuszczalnej liczby osób podróżujących samochodem czy zajmujących wspólne mieszkanie.

Wyjaśnić jednak należy, że ograniczenia nakładane w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Niemczech oraz wytyczne co do sposobu codziennego funkcjonowania w przestrzeni publicznej mogą się różnić w poszczególnych landach. Przed wyjazdem warto zatem sprawdzić rodzaj i zakres ustanowionych ograniczeń na stronach internetowych rządów kraju związkowego, do których planowana jest podróż.

apl. adw. Ewa Hermach
adw. Bartosz Kaźmierczak
Lizak, Stankiewicz, Królikowski Adwokaci - S.C.

Mój tata zatrudniony jest jako kierowca na mleczarni w Irlandii, chcąc wrócić do Polski czy jest zwolniony z kwarantanny jako kierowca czy musi odbyć kwarantanne gdyż nie jest zatrudniony w Polsce. Jeśli byłby zwolniony jakie dokumenty musi okazać i czy domownicy w Polsce wtedy tez są zwolnieni ?

Pani tata przyjeżdżając do Polski podczas przekraczania granicy zostanie skierowany na kwarantannę.
Z kwarantanny zwolnieni są kierowcy wykonujący transport towarów na trasach międzynarodowych. W ustawie rządowej brzmi to dokładnie tak.

Kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym (w tym międzynarodowym transporcie kombinowanym), po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w przepisie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Mój chłopak wraca z Holandii do domu do Polski. Jeśli mamy duży dom i moglibyśmy przeznaczyć jedną kondygnacje w domu na kwarantannę dla niego, to czy ja też będę musiała pozostać na kwarantannie, skoro nie będziemy mieli ze sobą kontaktu?

Odpowiedzi na to pytanie udzielaliśmy już kilkakrotnie. Słupski sanepid wyjaśnił, że jeśli rodzina ma pokój, który może przeznaczyć dla przechodzącego kwarantannę, to wtedy on w niej przechodzi kwarantannę, a rodzina nie. Jeśli w tym przypadku wyodrębnione może być całe piętro, to tym bardziej nie ma przeszkód. Ale należy pamiętać, że w takiej sytuacji rodzina z powracającym nie może utrzymywać z nim bezpośrednich kontaktów. Możemy mu przygotowywać wyżywienie, ale musimy je podstawiać pod drzwiami i on je zamknięty w pokoju. Rodzina także nie kontaktuje się z powracającym, gdy on się myje i korzysta z toalety. Ma też on obowiązek dezynfekowania łazienki, gdy z niej korzysta.

Mam takie zapytanie. Od 20 kwietnia poluzowuje się obostrzenia związane z koronowirusem. Czy będzie można powędkować skoro będą otwarte lasy i bulwary. Z poważaniem Ryszard.

Tak. Departament Rybołówstwa informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 658 z późn. zm.) zakaz przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Rady Ministrów tego konkretnego zakazu Rząd nie zamierza przedłużać, co oznacza, że z dniem 20 kwietnia 2020 r. obostrzenia w tym względzie nie będą obowiązywały, tym samym wędkarze będą mieli możliwość prowadzenia połowów amatorskich zarówno na łowiskach stawowych, jak i w obwodach rybackich (gł. jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych).

Pamiętać jednak trzeba o pozostałych środkach bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone i będą obowiązywać w przestrzeni publicznej, takich jak zasłanianie nosa i ust (np. maseczkami), czy zachowanie dystansu od innych osób (min. 2 m).

Mieszkam z rodziną około 2 kilometry od brata zamieszkałego ze swoją rodziną, w tym samym mieście. Mogę z żona i córką samochodem do nich podjechać na obiad? Oczywiście bezpośrednią drogą i bez postojów po drodze.

Do dnia 19 kwietnia 2020r. w okresie stanu epidemii w Polsce wprowadzony został zakaz przemieszczania się w celu innym, niż w związku z:

1) wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu Kodeksu karnego (tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

3)wykonywaniem ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;

4) sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych,

Określenie czy w obecnej sytuacji epidemicznej dopuszczalne jest zorganizowanie wyjazdu na rodzinny obiad sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy takie spotkanie służy zaspokojeniu niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. Niestety prawodawca wprowadzając ograniczenia w przemieszczaniu się nie wyjaśnił co należy rozumieć pod pojęciem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, a to z kolei może nastręczać pewnych wątpliwości interpretacyjnych. Posiłkując się utrwalonym dorobkiem orzeczniczym wskazać tylko można, że pod pojęciem niezbędnej potrzeby bytowej należy rozumieć taką, bez zaspokojenia której osoba nie może egzystować, zagrożone są warunki jej istnienia, a w szczególności życia lub zdrowia (por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lutego 2011r., I OSK 1770/17). Przemieszczanie się w celu uczestniczenia w rodzinnym spotkaniu, jakkolwiek służy zaspokajaniu potrzeb życiowych w postaci chociażby umacniania więzi rodzinnych, to jednak ze względu na wyrażony w rozporządzeniu wymóg niezbędności potrzeby, która ma być zaspokojona, może skutkować uznaniem takiego wyjazdu za niedopuszczalny. Ostateczna ocena należeć jednak będzie do organu rozstrzygającego konkretny przypadek przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy.

Czy w obecnej sytuacji mogę razem z żoną pojechać swoim samochodem do innego miasta oddalonego więcej niż 100 km, do banku, celem podpisania umowy o kredyt hipoteczny na mieszkanie dla syna, skoro wedle informacji Ministerstwa Zdrowia nie będą zamknięte sklepy spożywcze, apteki i banki, a przemieszczać się można w przypadku załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi)

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, ustanowiono na okres do dnia 19 kwietnia 2020r. zakaz prowadzenia poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej wprost w tym rozporządzeniu wymienionych. Zakazem tym nie objęto banków, wobec czego ewentualne ograniczenia w ich funkcjonowaniu mogą wynikać z wewnętrznych decyzji władz banku. Brak wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu banków nie oznacza jednak, że wizyta w nim będzie w każdej sytuacji dopuszczalna. O dopuszczalności takiej wizyty decydować będzie jej cel, tzn. czy służyć ma ona zaspokojeniu niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, albowiem tylko w takim przypadku wyłączone zostanie stosowanie zakazu przemieszczania się obowiązującego na terytorium kraju w związku z epidemią COVID-19. Udanie się do banku w celu zawarcia umowy kredytu hipotecznego może być uznane za czynność służącą zaspokojeniu niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w szczególności gdy uzyskanie kredytu jest konieczne do zaspokojenia bieżących potrzeb mieszkaniowych. Ocena konkretnego przypadku wymaga jednak uwzględnienia wszelkich okoliczności sprawy, w tym m.in. określenia bieżącej sytuacji mieszkaniowej syna czy skutków przesunięcia terminu zawarcia umowy kredytowej dla dochowania zastrzeżonych terminów zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Mój narzeczony miał kontakt z osobami zarażonymi wirusem i teraz przebywa na kwarantannie, na chwilę obecną nie mieszkamy razem, jednak mieliśmy kontakt zanim został objęty kwarantanną, czy powinnam zgłosić się do sanepidu?

Tak powinna pani to zgłosić, i prawdopodobnie zostanie pani objęta nie kwarantanną ale nadzorem. Wtedy nalezy unikać kontaktów z innymi i przede wszyskim obserwować stan zdrowia m.in. dwa razy mierzyć temperaturę.

Czy w związku z obowiązującym od czwartku przepisem o noszeniu maseczek poza miejscem zamieszkania, muszę nosić maseczkę także odwiedzając ogródek działkowy i wykonując tam drobne prace? Jest to przestrzeń prywatna, ale jednak nie mieszkam tam na stałe.

Wszyscy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego, w transporcie zbiorowym, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy. A więc chodzi o miejsca, w których przebywają inni ludzie. Nie musi to być zresztą maseczka. Może być szalik, chustka lub inna część garderoby. Chodzi o zakrycie ust.

Czy muszę zgłaszać do sanepidu bo idę na kwarantannę rodzinną. Mąż wraca dziś z Niemiec.

Przy przekroczeniu granicy osoba kierowana na kwarantannę otrzyma ulotkę z instrukcją. Także osoby, które zostały zobowiązane do odbycia 14-dniowej kwarantanny z powodu przekroczenia granicy państwa, mają obowiązek poinformować Sanepid o danych osób, z którymi tę kwarantannę będą odbywać. (trzeba podać m.in nr pesel tych osób). Mimo kwarantanny, zalecane jest, jeśli jest taka możliwości, ale trzymać dystans od osoby powracającej (oddzielny pokój, naczynia, częsta dezynfekcja / mycie klamek i podłóg/ oraz wietrzenie pomieszczeń.

Czy wyjazd (samochodem) do innego województwa w celu wsparcia fundacji dla zwierząt może zostać ukarane mandatem? Mówię tu o chęci pomocy poprzez adopcję psa oraz zapewnienie drugiemu psiakowi dom tymczasowy.

Poruszać się mogą tylko i wyłącznie wolontariusze oraz przedstawiciele fundacji zajmujących bezpośrednio problemem wirusa Covid-19.

Czy będąc w swoim rodzinnym mieście w tym momencie, a będąc tymczasowo zameldowana w innym województwie które mierzy jakieś 700 km gdzie mam wszystkie swoje rzeczy, dokumenty i tam obecnie mieszkam to czy ktoś możne po mnie przyjechać autem??

Przepisy o ograniczonym poruszaniu się mówią wyraźnie o zakazie opuszczanie miejsca zamieszkania bez ważnej przyczyny do których należą: praca, wyjście po zakupy do lekarza do apteki. W razie zatrzymania przez patrol ukaranym grzywną może być zarówno pani i jak i pani kierowca.

Mieszkam z mężem i teściami w domu z ogrodem, jestem w ciąż zameldowana u rodziców w bloku do których na bieżąco jeżdżę, dzieli nas około 20km odległości pobliskie miasto/wieś, jestem jedyną osobą po mojej stronie najbliższych (rodzice i rodzeństwo), która ma samochód więc wspieram rodziców by jak najmniej poruszali się środkami miejskimi do tego mama ma problemy zdrowotne i grupę inwalidzka nie może za dużo chodzić ani dźwigać często pomagam w zakupach, czy w takim wypadku gdzie na bieżąco mam kontakt ze swoimi rodzicami oraz mężem i teściami z którymi mieszkam, mogę przywieźć na kilka dni na święta wielkanocne swoich rodziców do naszego domu z ogrodem gdzie zamierzamy też zjeść śniadanie wielkanocne na świeżym powietrzu i spędzać miło czas w domu i ogrodzie? Co powiedzieć w razie kontroli drogowej oraz czy w takich przypadkach można dostać mandat? Jeśli nie słusznie zostanę ukarana gdzie się odwoływać?

Chodziło o to aby kontaktować się, bo relacje są ważne, ale zdalnie. Minister zdrowia powiedział: "Bezpośrednie spotkania z najbliższymi w czasie świąt wielkanocnych mogą doprowadzić do rozprzestrzeniania się wirusa i śmierci wielu osób". Pańtwo popełniacie robicie błąd regularnie kontaktując się z rodzicami, osobami szczególnie zagrożonymi. Sami wychodzicie przecież po zakupy i do pracy. Wirus się rozprzestrzenia.

Przepisy o ograniczonym poruszaniu się mówią wyraźnie o zakazie opuszczanie miejsca zamieszkania bez ważnej przyczyny do których należą: praca, wyjście po zakupy do lekarza do apteki. Można, a nawet trzeba zrobić schorowanym rodzicom zakupu i dostarczyć je pod drzwi.

W razie zatrzymania przez patrol ukaranym grzywną możecie być zarówno państwo jaki państwa rodzice.

Czy mój ojciec, z którym mieszkam, może mnie podwieźć do narzeczonej do innej miejscowości? Sam nie mam prawa jazdy. Nie widziałem się z nią od miesiąca, a gdzieś czytałem, że ważne są relacje międzyludzkie?

Chodziło o to aby kontaktować się, bo relacje są ważne, ale zdalnie. Minister zdrowia powiedział: "Bezpośrednie spotkania z najbliższymi w czasie świąt wielkanocnych mogą doprowadzić do rozprzestrzeniania się wirusa i śmierci wielu osób".

Przepisy o ograniczonym poruszaniu się mówią wyraźnie o zakazie opuszczanie miejsca zamieszkania bez ważnej przyczyny do których należą: praca, wyjście po zakupy do lekarza do apteki. W razie zatrzymania przez patrol ukaranym grzywną może być zarówno pan i jak i pana ojciec.

Czy mogę jechać do dziewczyny która mieszka 50 km w celu spotkania się na okres 5 dni ?

Jest zakaz opuszczania miejsca zamieszkania bez wyraźnego powodu / praca, zakupy, wyjście do lekarza lub apteki/. W razie zatrzymania przez patrol wyjazd do znajomej zakończy się najprawdopodobniej grzywną do 5 tys. zł.

Mieszkam z chłopakiem za granicą, ja jestem Polka, on Francuzem, przyjechałam do Polski do rodziców na początku marca i nie mam teraz możliwości wrócić za granicę. Czy obowiązuje mnie jakieś prawo w tym przypadku, do powrotu za granice? Czy niestety muszę czekać na zniesienie obostrzeń w tej sytuacji?

Granice Francji zamknięte są do 16 kwietnia i nie mają obywatelstwa francuskiego lub karty stałego pobytu, szansy na wjazd do tego kraju raczej pani nie ma. Ze względu na szalejący na wielką skalę we Francji koronawirus zamknięcie granic będzie najpewniej przedłużone.

Jestem osobą dorosłą. Moja dziewczyna niestety nie ma jeszcze ukończonych 18 lat (kończy w maju) czy mogę więc wybrać się z nią na działkę jej dziadków w celu zadbania o tamten teren?

Nie, nie może pan, gdyż jest aktualnie obowiązujący wszystkich, także pełnoletnich, zakaz wychodzenia z domu. Może pan wyjść do pracy, po zakupy lub do lekarza. Wyprawa na działki zakończy się grzywną po spotkaniu z pierwszym napotkanym patrolem policji. Zapłaci i pan i dziewczyna (w jej przypadku rodzice lub opiekunowie prawni). Działka musi poczekać.

Czy 3 osoby mogą wsiadać do dostawczego auta? Dwóch roznosi pieczywo, a jeden kieruje autem. Czy nie dostaną grzywny za gromadzenie się?

Jeśli to panów praca, to można.

Planuje wyjechać na święta do dziewczyny, która mieszka w innym mieście około 200 km, czy mogę zostać ukarany mandatem?

Może pan zostać. Po zatrzymaniu przez patrol, a jest ich coraz więcej, będzie musiał pan wyjaśnić cel podróży. Jest całkowity zakaz poruszania się bez ważnej przyczyny (praca, zakupy). Wyjazd towarzyski rodzinny, może skutkować nałożeniem grzywny.

Sąsiadka ma doroslą córkę którą ma męża i dwójkę dzieci nie mieszkaja razem a prawie codziennie odwiedzaja matke czy to jest bezpieczne w czasie pandemii?

Nie. Jest to niebezpieczne. Osobę starszą powinna odwiedzać, pomagać w sprawunkach i sprawować opiekę powinna jedna, najlepiej ta sama osoba.

Czy mogę pojechać do Katowic, do znajomego, który mieszka tam sam. Czy mogę pojechać bez obaw, że dostanę karę za wyjazd z mojego miasta do innego oddalonego o 500 km?

Jeśli wyjedzie pan, a zostanie zatrzymany i zapytany o cel podróży i odpowie pan, "że jedzie pan do znajomego w odwiedziny" najprawdopodobniej ukarany zostanie pan grzywną.

Mieszkam na wsi w domu jednorodzinnym ze swoją żoną. Czy możemy przebywać na swojej ogrodzonej posesji, pod domem, tylko we dwoje wykonując drobne prace pielęgnacyjne w swoim ogrodzie. Dodam,że ja jestem emerytem a żony zakład pracy przestał funkcjonować.

Tak, możecie się państwo spokojnie przemieszczać po posesji. Służby apelują tylko aby być ostrożnym w kontaktach przez tzw. płot oraz regularnie dezynfekować bramki i klamki.

Witam, mieszkam z cztero osobową rodziną w mieszkaniu w którym jeden pokój jest cioci (jest ona 5osoba w domu). Aktualnie ciocia wyjechała do pracy pół roku temu do Niemiec. Wróć za tydzień i czeka ją kwaranntana 2tyg. Jeżeli przyjmiemy ją do domu to trzy osoby pracujące przestaną chodzić do pracy, przez co będą duże problemy finansowe. Jest możliwość pomocy od państwa o jakieś miejsce dla jednej osoby? Narażać zdrowie 4os+ tracić 3 źródła dochodowe dlatego że jedna osoba wróciła do domu jest bardzo nie odpowiedzialne. A nie jesteśmy w stanie finansowo zaoferować miejsca na odbycie kwaranntany.

Skierowanie na kwarantannę działa trochę jak zwolnienie lekarskie. Należy sprawę zgłosić Sanepidowi. Ten wystawia nakaz kwarantanny i z tym zaświadczeniem należy udać się do ZUS, który wypłaci świadczenie za okres nieobecności w pracy.

Witam muszę się przemieścić 300km wraz bratem prywatnym samochodem w celu zakupu auta uzywanego niezbędnego mi w celu dojazdów do pracy czy grozi mi mandat i konsekwencje w razie kontroli?

Myśleliśmy, że zada nam pan pytanie: czy mogę się zarazić podczas tej eskapady? Tak, może się pan zarazić, i grozi panu duża grzywna, gdyż są małe szanse, że policja uzna, że jest to sprawa ważnej wagi życiowej. Patrole policji już od jutra mają się pojawić przy wjazdach do miast i prowadzić kontrole.

Pracuję w sklepie spożywczym i interesuje mnie,czy w godzinach przewidzianych dla seniorów ,mogę wpuścić do sklepu i obsłużyć osobę,która jest opiekunką Seniora i robi zakupy właśnie dla niego?

Raczej nie. Godziny dla seniorów są po to wyłącznie dla nich wyznaczone, aby właśnie nie stykali się oni z osobami młodszymi, potencjalnie zarażonymi. Dla osoby młodszej zarażenie jest zdecydowanie mniejszym zagrożeniem niż dla osoby starszej.

Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa z uprzejmym zapytaniem. Wiem, że od wczoraj wchodzące w życie obostrzenia zakazały wchodzenia do lasów państwowych. Chciałabym zapytać co jeśli posiada się psa, którego trzeba wyprowadzić? Czy w takiej sytuacji wyjście do lasu jest uzasadnione czy nadal może podlegać mandatowi? Jeśli tak, to w takiej sytuacji lepiej byłoby spacerować w pobliżu swojego miejsca zamieszkania narażając się na znacznie większą możliwość spotkania kogoś niż w lesie, gdzie spacerowałam dotychczas?

- Wg prawników, wyprowadzanie psa do lasu, traktowane jest jako potrzeba życiowa, a więc nie stoi to w sprzeczności z rozporządzeniem rządowym i zakazem wejścia do lasu - wyjaśnia Krzysztof Trębski
główny specjalista w Zespole ds. Mediów w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Witam. Ja z takim pytaniem bo nikt chyba jeszcze tego nie ma. Jeżeli mieszkam z tatą który wrócił z Niemiec a ja jestem w Polsce i pracuje to gdzie mam się zgłosić żeby w pracy dostać 2 tygodnie płatne siedząc razem z nim na kwarantannie?

Musi się pan udać do Sanepidu - przedstawić sytuację. Otrzyma pan tam dokument, z którym uda się pan do ZUS, który wypłaci świadczenie.

Żona wraca z Niemiec po świętach. Bus z Niemiec dowiezie ja do Piotrkowa. Ja mieszkam w Lublinie. Czy mogę po żonę pojechać do Piotrków a potem ra, em wracamy na wspólną kwarantannę do domu w Lublinie.

Można. Odebranie żony, w dodatku w sytuacji kiedy musi udać się na kwarantannę jest bez wątpienia sprawą życiową. Wydaje się, że tej decyzji nie zakwestionuje żaden patrol.

Jeżeli żyję ze swoją drugą połówką od 3 lat, nie mieszkamy razem i w tym okresie druga połówka zabiera mnie do siebie siedząc cały czas w domu to czy jest to zakazane ? I czy mogę się spotykać z chłopakiem we własnych domach dojeżdżając autem do siebie?

Przemieszczanie się prywatnym środkiem transportu powinno być uzasadnione i ukierunkowane na realizację tylko ważnej potrzeby życiowej. W obecnej sytuacji nie zaleca się wyjazdów, podróży, transportu w celach towarzyskich czy turystycznych. Pożądanym jest ograniczenie wszelkich możliwych bliskich kontaktów do minimum. Pamiętajmy, że obostrzenia zostały wprowadzone w konkretnym celu, tj. w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Za nieuzasadnione poruszanie się grozi grzywna.

Nurtuje mnie odpowiedź na pytanie o wyjście z domu z dziećmi, żeby się przewietrzyły. Nie chcę z dwoma przedszkolakami spacerować po dużym osiedlu, więc chciałabym wsadzić je w auto i zawieść na ogródek działkowy prywatny, ogrodzony, żeby tam były kilka minut na świeżym powietrzu. Czy to jest dozwolone? Dodam, że nawet balkonu w mieszkaniu nie mamy.

Przemieszczanie się jest dozwolone, jeżeli ukierunkowane jest na realizację ważnych potrzeb życiowych, do których zalicza się m.in. niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza czy opieka nad bliskimi. Warto rozważyć potrzebę każdorazowego wyjścia z domu. Wprowadzone obostrzenia mają na celu ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby COVID-19

Jestem w trakcie kupowania mieszkania. Wczoraj otrzymałam pozytywna decyzje i umówiłam notariusza na przyszłą środę. Mieszkam obecnie w Gdańsku. Notariusz jest w Gdyni. Bank, do którego muszę jechać podpisać umowę jest koło Lęborka. Czy mogę mieć problemy z przemieszczaniem się pomiędzy tymi miastami, żeby sfinalizować transakcje? Dodatkowo, w sobotę muszę opuścić mieszkanie, które obecnie wynajmuję. Po rzeczy ma przyjechać mój brat samochodem dostawczym z kolegą. W środę po południu po załatwieniu spraw w banku i u notariusza muszę wrócić do domu rodzinnego pod Bydgoszczą. Przyjedzie po mnie tata lub brat. Chce uniknąć przemieszczania się pociągiem. Czy z tego tytułu mogą być jakieś problemy?

Przemieszczanie się powinno być uzasadnione i ukierunkowane na realizację ważnej potrzeby. Jeżeli ważne, istotne sprawy dla naszej egzystencji nie mogą poczekać, należy realizować je z wszelką dbałością o higienę, przy korzystaniu ze środków ochrony osobistej, z zachowaniem dystansu od osób, które pomagają w realizacji tej potrzeby.

Moja mama pracuje w Pile - mieszka w Olsztynie - w związku z koronawirusem postanowiła wrócić do swojego mieszkania w Olsztynie - czy żeby nie narażać jej na korzystanie z masowych środków transportu (ma 62 lata) mogę po nią pojechać swoim samochodem?

Wprowadzone obostrzenia mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Przemieszczanie się jest dozwolone, jeżeli jest ono uzasadnione i wykonywane w celu realizacji ważnej potrzeby życiowej.

Czy mogę jechać własnym autem odwiedzić rodzinę w innym mieście?

Wprowadzone obostrzenia mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Przemieszczanie się jest dozwolone, jeżeli jest ono uzasadnione i realizowane w celu zaspokojenia ważnej potrzeby życiowej.

Jeżeli żyję ze swoją drugą połówką od 3 lat, nie mieszkamy razem i w tym okresie druga połówka zabiera mnie do siebie siedząc cały czas w domu to czy jest to zakazane ? I czy mogę się spotykać z chłopakiem we własnych domach dojeżdżając autem do siebie?

Przemieszczanie się prywatnym środkiem transportu powinno być uzasadnione i ukierunkowane na realizację ważnej potrzeby. W obecnej sytuacji nie zaleca się wyjazdów, podróży, transportu w celach towarzyskich czy turystycznych. Pożądanym jest ograniczenie wszelkich możliwych bliskich kontaktów do minimum. Pamiętajmy, że obostrzenia zostały wprowadzone w konkretnym celu, tj. w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.

Czy można swoim środkiem transportu pojechać po członka rodziny do innego miasta, żeby przywieźć go do domu?

Przemieszczanie się prywatnym środkiem transportu powinno być uzasadnione i ukierunkowane na realizację ważnej potrzeby. W obecnej sytuacji nie zaleca się wyjazdów, podróży, transportu w celach towarzyskich czy turystycznych. Pożądanym jest ograniczenie wszelkich możliwych bliskich kontaktów do minimum. Pamiętajmy, że obostrzenia zostały wprowadzone w konkretnym celu, tj. w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.

Ile osób jednocześnie mogę zabrać samochodem osobowym? Chodzi głównie o najbliższą rodzinę?

Samochodem osobowym może przemieszczać się taka ilość osób, na jaką zarejestrowany jest pojazd.

W trakcie kontroli policjanci zwracają uwagę na cel podróży osobówkami. W obecnej sytuacji nie zaleca się wyjazdów, podróży, transportu w celach towarzyskich czy turystycznych. Pożądanym jest ograniczenie wszelkich możliwych bliskich kontaktów do minimum. Przemieszczanie się jest dozwolone, jeżeli ukierunkowane jest na realizację ważnych potrzeb życiowych, do których zalicza się m.in. niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza czy opieka nad bliskimi. Pamiętajmy, że obostrzenia zostały wprowadzone w konkretnym celu, tj. w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.

Nie mam kwarantanny, moja dziewczyna też nie. Czy mogę mogę ją odwiedzać bez narażania się na kary?

Zaleca się pozostanie w domach oraz dbanie o bezpieczeństwo swoje i bliskich. Każde odwiedziny stanowią potencjalne zagrożenie.

Czy mogę się przemieścić, aby zawieść do kogoś z rodziny laptopa do naprawy i pożyczyć go od nich? Jestem studentem piszę pracę magisterską jak również mam zajęcia online oraz różnego rodzaju prace do napisania.

W ramach realizacji ważnych potrzeb życiowych przemieszczanie się z zachowaniem środków bezpieczeństwa oraz higieny jest dopuszczalne.

Mój mąż pracuje w Niemczech, po powrocie otrzymany kwarantanne. Mieszkamy na wsi w jednorodzinnym domu oddalonym od najbliższych sąsiadów ok 100m. Przy domu mamy podwórko ogrodzone, z którego korzystają tylko my - domownicy. Czy ja z dziećmi możemy wyjść na te podwórko na naszej posesji?

Tak, oczywiście można. Zachowując środki ostrożności w kontaktach z sąsiadami, a także dbanie o dezynfekcję - np. bramy. Trzeba też pamiętać o zabraniu telefonu, gdyż osoby skierowane na kwarantannę są kontrolowane także przez telefon. Osoba wracająca z Niemiec powinna też zachować dystans wobec domowników. Najlepiej gdyby spała w oddzielnym pomieszczeniu, używał swoich naczyń itp.

Czy będąc na kwarantannie po przyjeździe z innego kraju można wyjść na podwórko ,mając dom jednorodzinny, aby np. skosić trawę bądź porobić porządki wiosenne?

Tak można. Zachowując środki ostrożności w kontaktach z sąsiadami, a także dbanie o dezynfekcję - np. bramy. Trzeba też pamiętać o zabraniu telefonu, gdyż osoby skierowane na kwarantannę są kontrolowane także przez telefon.

Czy mogę że swoją rodziną z którą na codzień mieszkam ,pojechać na działkę (ogródek działkowy),i tam posiedzieć tak żeby dzieci mogły się pobawić i spędzić czas na powietrzu?Bez obaw że w razie kontroli dostaniemy mandat?

To na 100 proc. - tak, można. Odpowiedzialność za tą odpowiedź bierze Polski Związek Działkowców, który wyjaśnia stan na dzień 2 kwietnia:

Jak dotychczas obostrzenia wprowadzane przez władze publiczne, nie odnoszą się bezpośrednio do Rejonów Ogródków Działkowych. Ich terenów nie wskazano, jako wyłączonych z użytkowania, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na gruncie prawa, działkowcy zachowali możliwość przebywania na działkach. Potwierdzają to wystąpienia przedstawicieli Rządu.
Nie oznacza to jednak, że nie należy dbać o ostrożność higieniczną i epidemiologiczną. Na ogródkach nie wolno kontaktować się z innymi działkowcami, nie wolno korzystać ze świetlic i innych punktów wspólnego użytkowania. Trzeba też dbać o dezynfekcję użytkowanego rejonu.
Jeśli jesteście najbliższą rodziną , na co dzień mieszkającą razem możecie udać się na działkę.

Czy mogę się przemieścić, aby zawieść do kogoś z rodziny laptopa do naprawy i pożyczyć go od nich? Jestem studentem piszę pracę magisterską jak również mam zajęcia online oraz różnego rodzaju prace do napisania.

W ramach realizacji ważnych potrzeb życiowych przemieszczanie się z zachowaniem środków bezpieczeństwa oraz higieny jest dopuszczalne.

Nie mam kwarantanny, moja dziewczyna też nie. Czy mogę mogę ją odwiedzać bez narażania się na kary?

Zaleca się pozostanie w domach oraz dbanie o bezpieczeństwo swoje i bliskich. Każde odwiedziny stanowią potencjalne zagrożenie.

Ile osób jednocześnie mogę zabrać samochodem osobowym? Chodzi głównie o najbliższą rodzinę?

Samochodem osobowym może przemieszczać się taka ilość osób, na jaką zarejestrowany jest pojazd.

W trakcie kontroli policjanci zwracają uwagę na cel podróży osobówkami. W obecnej sytuacji nie zaleca się wyjazdów, podróży, transportu w celach towarzyskich czy turystycznych. Pożądanym jest ograniczenie wszelkich możliwych bliskich kontaktów do minimum. Przemieszczanie się jest dozwolone, jeżeli ukierunkowane jest na realizację ważnych potrzeb życiowych, do których zalicza się m.in. niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza czy opieka nad bliskimi. Pamiętajmy, że obostrzenia zostały wprowadzone w konkretnym celu, tj. w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.

Czy można swoim środkiem transportu pojechać po członka rodziny do innego miasta, żeby przywieźć go do domu?

Przemieszczanie się prywatnym środkiem transportu powinno być uzasadnione i ukierunkowane na realizację ważnej potrzeby. W obecnej sytuacji nie zaleca się wyjazdów, podróży, transportu w celach towarzyskich czy turystycznych. Pożądanym jest ograniczenie wszelkich możliwych bliskich kontaktów do minimum. Pamiętajmy, że obostrzenia zostały wprowadzone w konkretnym celu, tj. w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.

Jeżeli żyję ze swoją drugą połówką od 3 lat, nie mieszkamy razem i w tym okresie druga połówka zabiera mnie do siebie siedząc cały czas w domu to czy jest to zakazane ? I czy mogę się spotykać z chłopakiem we własnych domach dojeżdżając autem do siebie?

Przemieszczanie się prywatnym środkiem transportu powinno być uzasadnione i ukierunkowane na realizację ważnej potrzeby. W obecnej sytuacji nie zaleca się wyjazdów, podróży, transportu w celach towarzyskich czy turystycznych. Pożądanym jest ograniczenie wszelkich możliwych bliskich kontaktów do minimum. Pamiętajmy, że obostrzenia zostały wprowadzone w konkretnym celu, tj. w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.

Czy mogę jechać własnym autem odwiedzić rodzinę w innym mieście?

Wprowadzone obostrzenia mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Przemieszczanie się jest dozwolone, jeżeli jest ono uzasadnione i realizowane w celu zaspokojenia ważnej potrzeby życiowej.

Moja mama pracuje w Pile - mieszka w Olsztynie - w związku z koronawirusem postanowiła wrócić do swojego mieszkania w Olsztynie - czy żeby nie narażać jej na korzystanie z masowych środków transportu (ma 62 lata) mogę po nią pojechać swoim samochodem?

Wprowadzone obostrzenia mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Przemieszczanie się jest dozwolone, jeżeli jest ono uzasadnione i wykonywane w celu realizacji ważnej potrzeby życiowej.

Jestem w trakcie kupowania mieszkania. Wczoraj otrzymałam pozytywna decyzje i umówiłam notariusza na przyszłąśrodę. Mieszkam obecnie w Gdańsku. Notariusz jest w Gdyni. Bank, do którego muszę jechać podpisać umowę jest koło Lęborka. Czy mogę mieć problemy z przemieszczaniem się pomiędzy tymi miastami, żeby sfinalizować transakcje? Dodatkowo, w sobotę muszę opuścić mieszkanie, które obecnie wynajmuję. Po rzeczy ma przyjechać mój brat samochodem dostawczym z kolegą. W środę po południu po załatwieniu spraw w banku i u notariusza muszę wrócić do domu rodzinnego pod Bydgoszczą. Przyjedzie po mnie tata lub brat. Chce uniknąć przemieszczania się pociągiem. Czy z tego tytułu mogą być jakieś problemy?

Przemieszczanie się powinno być uzasadnione i ukierunkowane na realizację ważnej potrzeby. Jeżeli ważne, istotne sprawy dla naszej egzystencji nie mogą poczekać, należy realizować je z wszelką dbałością o higienę, przy korzystaniu ze środków ochrony osobistej, z zachowaniem dystansu od osób, które pomagają w realizacji tej potrzeby.

Nurtuje mnie odpowiedź na pytanie o wyjście z domu z dziećmi, żeby się przewietrzyły. Nie chcę z dwoma przedszkolakami spacerować po dużym osiedlu, więc chciałabym wsadzić je w auto i zawieść na ogródek działkowy prywatny, ogrodzony, żeby tam były kilka minut na świeżym powietrzu. Czy to jest dozwolone? Dodam, że nawet balkonu w mieszkaniu nie mamy.

Przemieszczanie się jest dozwolone, jeżeli ukierunkowane jest na realizację ważnych potrzeb życiowych, do których zalicza się m.in. niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza czy opieka nad bliskimi. Warto rozważyć potrzebę każdorazowego wyjścia z domu. Wprowadzone obostrzenia mają na celu ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby COVID-19

Czy można pojechać do sąsiedniej wioski wykańczać swój dom? Na budowie przebywają dwie osoby.

Opuszczanie domu dozwolone jest w sytuacji załatwienia spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się m.in. niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza czy opieka nad bliskimi). Przemieszczanie się jest dozwolone w przypadku dojazdu do i z pracy ( dotyczy także zakupu i usług związanych z zawodową działalnością ).

Czy zgodnie z prawem mogę pojechać do chłopaka mieszkającego w tym samym mieście komunikacją miejską bez otrzymania mandatu, legalnie?

Opuszczanie domu dozwolone jest w sytuacji załatwienia spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się m.in. niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza czy opieka nad bliskimi).

Dojeżdżamy do pracy samochodem w 4 osoby odległość 60 km. Czy dalej możemy tak jeździć? Pracujemy w tym samym miejscu.

Samochodem osobowym może przemieszczać się taka ilość osób, na jaką zarejestrowany jest pojazd. W trakcie kontroli policjanci zwracają uwagę na cel podróży osobówkami. W obecnej sytuacji nie zaleca się wyjazdów, podróży, transportu w celach towarzyskich czy turystycznych. Pożądanym jest ograniczenie wszelkich możliwych bliskich kontaktów do minimum. Przemieszczanie się jest dozwolone, jeżeli ukierunkowane jest na realizację ważnych potrzeb życiowych, do których zalicza się m.in. niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza czy opieka nad bliskimi. Przemieszczać się można również w przypadku dojazdu z pracy i do pracy. Pamiętajmy, że obostrzenia zostały wprowadzone w konkretnym celu, tj. w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.

Zawracam się z prośbą o udzielenie mi odpowiedzi na pytanie .
Slucham różnych odpowiedzi i sama już nie wiem .liczę że państwo odpowiedzą mi na 100%.
Czy mogę że swoją rodziną z którą na ⁸codzień mieszkam ,pojechać na działkę (ogródek działkowy),i tam posiedzieć tak żeby dzieci mogły się pobawić i spędzić czas na powietrzu?Bez obaw że w razie kontroli dostaniemy mandat?

To na 100 proc. - tak, można. Odpowiedzialność za tą odpowiedź bierze Polski Związek Działkowców, który wyjaśnia stan na dzień 2 kwietnia:

Jak dotychczas obostrzenia wprowadzane przez władze publiczne, nie odnoszą się bezpośrednio do Rejonów Ogródków Działkowych. Ich terenów nie wskazano, jako wyłączonych z użytkowania, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na gruncie prawa, działkowcy zachowali możliwość przebywania na działkach. Potwierdzają to wystąpienia przedstawicieli Rządu.
Nie oznacza to jednak, że nie należy dbać o ostrożność higieniczną i epidemiologiczną. Na ogródkach nie wolno kontaktować się z innymi działkowcami, nie wolno korzystać ze świetlic i innych punktów wspólnego użytkowania. Trzeba też dbać o dezynfekcję użytkowanego rejonu.
Jeśli jesteście najbliższą rodziną , na co dzień mieszkającą razem możecie udać się na działkę.

Witam mam pytanie jeśli ja nie mam kwarantanny nie jestem zaraarżona,czy mogę pojechać do córki do innego miasta samochodem ona też nie jest na kwarantannie i nie jest zarazona ,czy jeśli policja mnie zatrzyma może dać mi mandat, dziękuję za odpowiedź,pozdrawiam

Nie, nie może pani, a złamanie tego zakazu może skutkować otrzymaniem wysokiej grzywny. Ograniczenie poruszania się dotyczy wszystkich, w każdej sprawie z wyłączeniem sytuacji opisanych w rozporządzeniu rządowym a obejmuje poza pracą:
załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Witam. Mam pytanie odnośnie mojego taty. Jest kierowca zawodowym jeździ po calej Europie. Firma kaze mu zjechac do domu czy bedzie go obowiązywać kwaratanna

Wyjaśnia Minister transportu Andrzej Adamczyk: kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy, po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w przepisie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy wyłącznie kierowców, którzy prowadzą pojazd samochodowy służący do przewozu towarów, zaś wykonywany przejazd bezpośrednio wiąże się z faktycznym przewozem lub dojazdem w celu załadunku wyżej wymienionych towarów. Kierowcy zawodowi wracający do Polski samochodem osobowym np. w celu odebrania w kraju odpoczynku tygodniowego, nie są zwolnieni z odbycia, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkowej kwarantanny.

Czy można pojechać samemu lub z kimś do restauracji po jedzenie? Np do KFC?

Samemu tak. Z kimś już nie. Policja od 2 kwietnia zatrzymywać będzie samochody i dopytywać dlaczego autem porusza się więcej niż jedna osoba. Sytuacje takie są dopuszczalne w przypadku przewożenia osób starszych, chorych lub w innej życiowej sprawie. Chyba, że samochód jest wystarczająco duży aby zachować kilkumetrowy dystans. W przypadku dużego vana jest to wyobrażalne w momencie zajęcia miejsca w trzecim rzędzie krzeseł. Ostrzeżenie. Ostateczna interpretacja należeć będzie jednak do policji.

Mam rodziców na wsi. czy mogę ich odwiedzić razem z synem ? On zaczerpnie świeżego powietrza a ja sprawdzę co u nich.

Nie. Przepisy są jasne.Zakaz poruszania się obejmuje wszystkich i jak precyzuje rozporządzenie rządowe ograniczone jest do:
załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.
Jeśli rodzice nie wymagają stałej opieki, nie powinni być odwiedzani. Izolacja ma na celu zlikwidowanie ryzyka, że państwo wykonując czynności życiowe możecie ulec zarażeniu, nie wiedząc o tym. Takie spotkanie moze spowodować zarażenie kolejnych osób.

Obowiązują nowe ograniczenia w związku z koronawirusem, przez co osoby do 18 roku życia nie mogą przebywać same w miejscach publicznych. Czy osoba niepełnoletnia (15 lat) może w ramach wolontariatu wyjść sama i pomóc osobie w grupie ryzyka/na kwarantannie np. Zrobić zakupy/wyjść z psem?

Niestety przepis jest jasny i osoby do 18-roku nie mogą poruszać się same. Można jednak warto zaopatrzyć się w specjalne pismo podpisane przez szefa centrum wolontariatu, które wyjaśnia, że samodzielne wyjście jest koniecznością. Tak jest np. w przypadku osób, które mimo nie przekroczenia 18-roku życia pracują już zawodowo. Policja respektuje tego rodzaju "przepustki".

Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.

Mam pytanie, mam 19 lat czy w sobotę mogę opuścić dom w celu wyjazdu aby zawieźć książki do koleżanki ze szkoły? Jestem w kropce, ponieważ nie wiem co zrobić, a chciałabym wyjechać?

Niestety, zgodnie w rządowymi wytycznymi nie może pani udać się w tą podróż, a w razie kontroli jest pani narażona na prawne konsekwencje. Nie wolno opuszczać domu za wyjątkiem najpilniejszych spraw: możesz przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Czy obecnie można z miejsca zamieszkania ( z rodziną) przejechać do domu w innym województwie ( do rodziny do której miałam się przeprowadzić ) aby tam pozostać w domowej izolacji czy też niekoniecznie?

Niestety taki jest cel izolacji, aby w tym okresie nie przemieszczać się. Jeśli państwo nie wiedzieli się wzajemnie w ostatnim czasie, a któreś z was w tym czasie zostało zarażone, wcześniejsze izolowanie się traci sens. Być może w państwa przypadku tak nie jest, ale zakaz rozciągnięty jest na całe społeczeństwo aby ryzyka takiej sytuacji uniknąć.

Witam mam pytanie ponieważ chcę wybrać się na jedno dniowy biwak niedaleko domu koło lasu wraz z jednym moim kolegą, i on ma swój namiot ja swój więc bezpiecznie, i jest nas tylko dwóch i takie pytanie czy możemy jechać na taki biwak jedno dniowy w 2 osoby ja i on ??

Jak wyjaśnia policja, niestety w razie zatrzymania przez patrol takie tłumaczenie może okazać się niewystarczające. Zakaz poruszania się obejmuje wszystkich i nie dotyczy tylko najpilniejszych spraw życiowy - praca, zakupy.

Czy mogę przewieźć 94 letniego tatę z Gdańska do Warszawy prywatnym 4-osobowym samochodem,
w którym będą podróżowały w sumie 2 osoby z jednej rodziny ? Zaznaczam, ze zarówno mój tata jak i kierowca (jego bratanek) są zdrowi. Jestem jedyna córką i muszę sprowadzić tatę do siebie w Warszawie.

Policja ma prawo podejść do sprawy życiowo. Przewiezienie starszej osoby, w nowe bezpieczne miejsce, osoby nie będącej na kwarantannie, jest sprawą tzw. życiową i jako taka zostanie uwzględniona przy ewentualnym zatrzymaniu.

Witam nasz market ma powierzchnię 1300 m2. Usłyszeliśmy dopowiedz ze musimy iść w sobotę do pracy bo zakaz dotyczy wielkopowierzchniowych marketów budowlanych powyżej 2000m2 nigdzie tego nie słyszałam i chciałam zapytać czy to prawda. Ponad to nie przestrzega się u nas godziny dla seniorów od 10 do 12 chodzą wszyscy i młodzi i starsi. Dodam że sprzedajemy głównie materiały budowlane cementy farby tynki itp. Ale w nazwie naszej firmy nie ma sformułowania sklep budowlany tylko jest centrum usługowe dom i ogród czy to robi jakaś różnice?

Dotyczy to sklepów budowlanych powyżej 2000 m kw. Przedstawiamy oficjalne informacje.

Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów
W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.
Natomiast wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:

od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach,
w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.
Ważne! Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”.

Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

Mam pytanie o kwarantanne. mąż wrócił z pracy z zagranicy dostał kwarantannę i nie może on wychodzić. My z nim mieszkamy czy my też nie możemy wyjść na bardzo potrzebne rzeczy takie jak dać psu jeść który jest w kojcu czy wyjście 10m do sklepu?

Od 31 marca, od północy już nie. Rodziny skierowanych na kwarantannę też poddawane są ścisłej izolacji. Zakupy trzeba robić przez inne osoby i odbierać z zachowaniem ostrożności.

UWAGA !!! 31 marca podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie kolejnych restrykcji. Część poniższych wyjaśnień, szczególnie odnośnie zasad izolacji i kwarantanny jest już nieaktualna. W miarę pojawiających się problemów i pytań będziemy starali zdobywać wiarygodne informacje.

2 kwietnia schodzę ze statku w Holandii i następnie minibusem będę transportowany bezpośrednio do domu (Rumia). Czy w związku z dzisiejszą zmianą przepisów (25.03) marynarze będą już podlegać obowiązkowi 14-dniowej kwarantanny?

- W świetle przepisów nic się nie zmienia. Ich realizacja w tym względzie pozostaje jednak po stronie służb granicznych - wyjaśnia Tomasz Augustyniak, dyrektor pomorskiego Sanepidu.

Szanowna redakcjo czy jeżeli, żyję ze swoją drugą połówką od 4 latach, nie mieszkamy razem i w tym okresie dojeżdżamy do siebie samochodami, siedząc cały czas w domu, to czy jest to zakazane jeśli bedąc razem w domu znajdują się też pozostali członkowie mojej albo jego rodziny?

Szanowna pani. Druga połówka chodzi zapewne do pracy, pani również. Poruszają się też jego i pani krewni. Ograniczając kontakty przyczyniacie się państwo znacząco do poprawy bezpieczeństwa.

Przebywam na kwarantannie, czy po upływie 14 dni mogę wyjść z domu czy muszę zgłaszać to jakimś służbom?

Nie trzeba zgłaszać do żadnej instytucji informacji o końcu kwarantanny, której obowiązek wynika z przepisów prawa - wyjaśnia słupski sanepid.

Mam pytanie czy po zaostrzeniu zasad mogę z mężem i córką przejechać z mieszkania do domu oddalonego o 85km na czas weekendy i zbliżających się Świąt Wielkiejnocy.

Jeśli państwo na co dzień mieszkacie razem, może się wspólnie przemieszczać w każdych okolicznościach. Omijając jednak miejsca w których przebywają inni ludzie.

Czy mogę spotykać się z chłopakiem we własnych domach dojeżdżając autem do siebie?

Dwie osoby mogą spotkać. Nie muszą być spokrewnione. Tak stanowi zarządzenie.

Czy w związku z wprowadzeniem nowych zaostrzeń dnia 24 marca możemy z mężem wraz z dziećmi udać się na ogródek wypoczynkowy i na nim przebywać? Oczywiscie nie planujemy nikogo zapraszać - chodzi nam o to aby dzieci były na powietrzu

Tak. Jeśli mieszkacie państwo i przebywacie na co dzień razem, możecie bezpiecznie udać się w miejsce w którym nie przebywają inne osoby.

Nowe ograniczenia nie mogą stać 2 osoby przy jednej maszynie a co z górnikami którzy zjeżdżają po 40 osób w jednej klatce?

Ograniczenia do dwóch osób dotyczą sytuacji, kiedy osoby te znajdują się na ulicy. Na stronie gov.pl czytamy "Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji."

Czy mogę wyjść na spacer do parku lub lasu, wyjść z dziećmi na plac zabaw?

Przepisy odnoszą się do niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć spacer czy wyjście do lasu, ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu przemieszczających się osób (maksymalnie dwie osoby, z wyłączeniem rodzin). Zalecamy, aby ograniczać tego typu wyjścia do niezbędnego minimum. Ograniczenia dotyczą natomiast placów zabaw, które są miejscem gromadzenia się różnych osób, a tym samym wysokiego ryzyka zakażenia.

Czy złamaniem obostrzeń jest samodzielne uprawianie sportu na zewnątrz, w tym rekreacyjna jazda na rowerze?

Przepisy pozwalają wychodzić z domu m.in. w celu realizacji niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć np. jednorazowe wyjście w celach sportowych. Należy jednak pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od innych oraz o tym, że powinniśmy uprawiać sport w grupie maksymalnie dwuosobowej (nie dotyczy to jednak rodzin).
Źródło: www.gov.pl

Nowe ograniczenia, nie mogą stać 2 osoby przy jednej maszynie, a co z górnikami którzy zjeżdżają po 40 osób w jednej klatce?

Ograniczenia do dwóch osób dotyczą sytuacji, kiedy osoby te znajdują się na ulicy. Na stronie gov.pl czytamy "Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji."

Mam od 5 dni ból karku i pleców ale brak innych objawów czy to koronawirus?

Objawy kliniczne, które wiążą się z zakażeniem tym wirusem na początku przypominają przeziębienie, z tym że przy przeziębieniu gorączka rzadko osiąga 38 stopni, a przy koronawirusie gorączka wynosi średnio 38-38,5 stopnia. Pojawiają się: złe samopoczucie (o wiele gorsze niż przy przeziębieniu), bóle w klatce piersiowej, oddech zaczyna być krótki i urywany, spłyca się. Jest to sygnał, że wirus już zszedł w dół drzewa oskrzelowego. Podsumowując – początkowe objawy przypominają przeziębienie, później stan się pogarsza, temperatura wzrasta powyżej 38 stopni. To jest rozróżnienie podstawowe. Ale wiele zależy tez od osoby, u której wirus się rozwija. Nie ma jednego, ujednoliconego przebiegu choroby. U jednych pacjentów objawy mogą być o wiele silniejsze, u innych słabsze - takich wyjaśnień udziela prof. dr. hab. n. med. Tomasz J. Wąsik, kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Wirusologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jeśli ma Pan wątpliwości co do stanu swojego zdrowia należy się skontaktować z lokalnym sanepidem (PSSE Słupsk - 608 205 830) lub zadzwonić na infolinię uruchomiona przez Narodowy Fundusz Zdrowia - tel. 800 190 590.

Mój mąż jest objęty kwarantanną. Wrócił do domu. Czy ja też jestem nią objęta? Jeśli tak, to czy mam iść jutro do pracy? Jeśli nie, to gdzie mam uzyskać zwolnienie?

Osoba objęta kwarantanną powinna nie mieć bliskiego kontaktu z domownikami, czyli musi mieć zapewniony osobny pokój z łazienką. Jeśli do takiego kontaktu dojdzie, również domownicy mający kontakt będą musieli zostać objęci kwarantanną. Jeśli mąż powrócił z zagranicy, to powinien dostać informację o objęciu kwarantanną oraz ulotkę z instrukcjami co do dalszego postępowania. Ponadto dyrektor słupskiego sanepidu wyjaśnił kilka dni temu, że decyzja sanepidu o objęciu kwarantanną jest równoznaczna ze zwolnieniem lekarskim.

Co z osobami z osłabioną odpornością na różne wirusy? Czy są bardziej podatne? Poprzez podawanie sterydów w dzieciństwie, przy każdym okresie grypowym kończę na antybiotyku z zapaleniem oskrzeli lub czasem nawet płuc, jak mogę się chronić przed zakażeniem? Dodam, że mam trójkę dzieci i staram się wychodzić jak najmniej, ale jest to nieuniknione.

Na zainfekowanie wszyscy jesteśmy narażeni w takim samym stopniu. Natomiast dane, które zebraliśmy do tej pory wskazują, że ryzyko ciężkiego przechodzenia choroby i zgonu jest największe wśród osób starszych, wśród osób z obniżonym układem odpornościowym, u osób, które muszą brać leki immunosupresyjne lub mają inne choroby, które obniżają działanie naszego układu odpornościowego. Jeśli chodzi o ochronę przed zakażeniem, to powinniśmy zachowywać podstawowe środki higieny – częste mycie rąk, zasłanianie łokciem twarzy podczas kaszlenia i kichania, jeśli nie mamy chusteczki jednorazowej. Unikajmy tłumu ludzi, jeżeli już stoimy w kolejce, to zachowujmy odległość 1,5 metra. Wtedy jesteśmy bezpieczni.

Wyjaśnia prof. dr. hab. n. med. Tomasz J. Wąsik.

Jak zachowywać się podczas kwarantanny domowej, żeby ograniczyć ryzyko zarażenia koronawirusem domowników?

Jeśli mieszkasz z rodziną maksymalnie ogranicz z nią kontakt i zachowaj odstęp minimum dwa metry. WHO zaleca, żeby osoba przebywająca w kwarantannie domowej została umieszczona w oddzielnej sypialni i korzystała z oddzielnej łazienki. Zwykle jednak w mieszkaniach posiadamy jedną łazienkę. Jeśli osoba przebywająca na kwarantannie nie ma możliwości korzystania z oddzielnej łazienki, po każdym skorzystaniu z toalety/łazienki powinna zdezynfekować ją dostępnymi środkami czystości.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, podczas kwarantanny należy używać oddzielnych naczyń niż pozostali mieszkańcy. W zaleceniach jest też mowa o wietrzeniu mieszkania kilka razy dziennie, zachowania zasad higieny, częstym myciu rąk i dezynfekowaniu powierzchni, takich jak blaty, klamki i ekrany telefonów.

Jeśli podczas kwarantanny domowej nie da się uniknąć kontaktu z innymi osobami w mieszkaniu, one również muszą zostać poddane kwarantannie domowej. Decyzję o takiej kwarantannie można uzyskać w Sanepidzie, a decyzja taka działa jak zwolnienie lekarskie.

Czy można rozpoznać zakażenie koronawirusem u dziecka chorego na astmę?

Zakażenie koronawirusem jest chorobą, której w żadnym razie nie można rozpoznać na podstawie objawów klinicznych, ani u dorosłych ani u dzieci. Diagnozuje się ją tylko na podstawie wykonanego testu diagnostycznego. Na dzień dzisiejszy testy są dla naszego regionu wykonywane ty

Powrót do szkół w reżimie sanitarnym

Wideo

Komentarze 40

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Czy mi się wydaje czy to jedyny głos rozsądku, wybrańca z Wiejskiej???

"Czego władzy brakuje do pełni władzy? Grzegorz Braun"

https://www.youtube.com/watch?v=C_AM3unwkYY

G
Gość

Wykład pani doktor (AGH) L. Kulińskiej

"Gates, chipy i szczepionki! Czy na czele WHO stał były terrorysta? Chiny a "Pandemia!" L. Kulińska"

https://www.youtube.com/watch?v=TK0VXCNy9Vo

G
Gość

Czy wypowiedź doktora ze szpitala zakaźnego może być uznana za ekspercką?

"Koronawirus. Jak nie zadbacie o swoją odporność, maseczki nie pomogą"

"Rozmawiamy z dr. Zbigniewem Martyką, ordynatorem oddziału zakaźnego w Dąbrowie Tarnowskiej. Temat jest jasny, walczymy z koronawirusem. Gdzie prawda, gdzie mity?

Panie doktorze, krótko. Najgorsze za nami, czy przed nami?

Trudno powiedzieć. Na pewno spodziewaliśmy się większych objawów zachorowań, natomiast pacjenci, których mieliśmy do tej pory w zasadzie dosyć lekko przechorowywali. Porównałbym to z jakimś cyklem lekkiej grypy.

To prawda, że potencjalnie każdy z nas może mieć koronawirusa, tylko przechodzimy go bezobjawowo?

Zdecydowanie tak, powołując się na wyniki badań, można powiedzieć, że cztery piąte osób przechoruje w sposób bezobjawowy, więc na sto procent spotykamy się codziennie z osobami, które są zakażone koronawirusem i nie wykazują żadnych objawów chorobowych. Zatem my też mogliśmy to przejść bezobjaowowo. Jak najbardziej jest to realne.

A pan się nie boi tego, że ma tego wirusa?

Nie, nie boję się. Ponad miesiąc pracuję już z tymi osobami. Natomiast dbam o swoją odporność, co polecam pacjentom od wielu lat. I to jest chyba taki klucz, żeby obok zachowywania ostrożności, dbać o funkcję swojego organizmu i jego odporność...

...Maseczki?

One nie chronią przed niczym. Od wczoraj musimy je nosić i będzie to „sztuka dla sztuki”. Ta maseczka nie będzie broniła przed wnikaniem wirusa. Absolutnie. Ktoś ponosi tę maseczkę kilka godzin, na jej powierzchni zbiera się wilgoć, namnażają się bakterie. Taką maseczkę po kwadransie powinno się zmienić.

Wylądował w Warszawie największy samolot na świecie. Maseczki przywiózł. Prawie święto narodowe. Na lotnisku był nawet premier na powitanie.

Święto narodowe, świętem narodowym. Tylko jak szczelne są te maseczki, że tak zapytam. Czy maja ten super filtr? Nie umiem powiedzieć. Czy wystarczy dla ludzi, którzy pracują po sześć godzin dziennie i żeby je zmieniali co określony czas? Oby tak nie było, że „Macie te maseczki, macie rękawiczki, nic wam nie grozi” A to jest nieprawda...

...Wysłałby pan ludzi w długi weekend na spacery lub do kawiarni?

Trzeba zachować rozsądek. Starszym bym odradzał. Ale jak patrzę, ile przychodzi do mnie do szpitala, na wymaz... Naprawdę niewielu ma koronawirusa. Prawie wszyscy łagodnie to przeszli, poza jedną osobą, która była ciężko schorowana. Wie pan, w świecie medycznym jest takie powiedzenie, że najlepszą oceną jest ocena patomorfologiczna. Robi sekcję, więc się nie myli, bo widzi wszystko."

https://gazetakrakowska.pl/koronawirus-jak-nie-zadbacie-o-swoja-odpornosc-maseczki-nie-pomoga-rozmowa/ar/c1-14919962?fbclid=IwAR12BIdh_3m0bwLFWQidcUxyvcYCVWl8MRiziNmSVA4f0HxyJ8MGgU0qQuw

G
Gość

Orwell 2020...

Gadowski u Roli o śmierci E. Żarskiej, Gatesie, przymusie szczepień, WHO, 447 i fejkach ws. COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=VY7qhkpizIc

G
Gość
26 kwietnia, 22:17, Gość:

Wypowiedź jednego z dyrektorów ZOZ w Polsce... od 5:50 minuty

"...Trzeba włączyć myślenie ludzi żeby przestali oglądać pewne programy w telewizji, które służą tylko i wyłącznie zastraszaniu ludzi. Powodowaniu u nich lęku, niepotrzebnych negatywnych emeocji, zaburzają właśnie to logiczne myślenie... Nie zmarła ani jedna osoba z powodu koronawirusa podczas gdy z powodu grypy sezonowej, stwierdzono u trzech osób grypę sezonową i te trzy osoby nie żyją... Też chciałbym wspomnieć o tym śledzeniu mediów, o fake newsach z Włoch, z Hiszpanii. My zajmijmy się sobą..."

https://www.youtube.com/watch?v=dxxTTmB6vEg

"...Na bibliotecznej półce znalazłem zakurzoną, wydaną w1980 roku, książkę: „Wirusologia lekarska – podręcznik dla studentów medycyny” pod red. Leona Jabłońskiego. Profesor Jabłoński był jednym z najwybitniejszych epidemiologów i wirusologów. Działał w czasach, kiedy medycyna w naszym kraju nie uległa jeszcze komercjalizacji. Otwieram książkę na stronie 170 i czytam „Coronavirus”. „Wyodrębniono u chorych na małe schorzenia układu oddechowego – nieżyty górnych dróg oddechowych i zapalenia oskrzeli”. A na stronie 172: „Wirusy występują u dorosłych, od dzieci nie wyosabnia się ich … Prawdopodobnie przenoszą się drogą kropelkowo-powietrzną… Profilaktyka… Obowiązują zasady takie jak przy innych wirusowych chorobach dróg oddechowych.

Mówi się o koronawirusie (SARS-CoV-2, powodującym chorobę COVID-19), że to nowy wirus. Tymczasem grupa Coronavirus była odkryta ponad pięćdziesiąt lat temu, a dokładnie w 1965 roku. Więcej, już prof. Leon Jabłoński wiedział, że w porównaniu z innymi wirusami, koronawirus jest dosyć łagodny. Faktycznie nie zagraża dzieciom i młodzieży. Występuje „u dorosłych, a u dzieci nie wyosabnia się ich”. Ofiarami śmiertelnymi są głownie osoby słabe i starsze, i to najczęściej po siedemdziesiątce, po przebytych chorobach lub z innymi komplikacjami zdrowotnymi. Dlaczego więc w mediach nie ma na ten temat rzetelnych informacji? Dlaczego na ogół podawane są jedynie liczby zachorowań i liczby ofiar, a nie podaje się w jakim były wieku i czy cierpiały na inne choroby? A ponadto, w jaki sposób je leczono?..."

Autor jest filozofem i myślicielem politycznym, doktorem Uniwersytetu Oksfordzkiego, profesorem w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego, autorem „Harmonii społecznej” i innych książek przetłumaczonych na kilka języków."

https://www.dorzeczy.pl/kraj/137860/uczona-niewiedza-koronawirusa-wielka-pandemia-czy-najwieksza-pomylka.html?fbclid=IwAR2DThl9fWf5YnGY-pY-tfhZc_5aceFd6XzVOCmX7Dqvp_UOex5PzSKXoiE

G
Gość

Przyszłość nie rysuje się kolorowo, wszystko jest powiązane, gospodarka, rolnictwo, korona, polityka... Jeżeli naród się nie obudzi z letargu to... marny jego los.

"Uważajcie na fałszywe flagi. KOLEJNE BOLKI SZYKUJĄ SIĘ DO WŁADZY"

https://www.youtube.com/watch?v=aVNO-MY2-0I

G
Gość

Wypowiedź jednego z dyrektorów ZOZ w Polsce... od 5:50 minuty

"...Trzeba włączyć myślenie ludzi żeby przestali oglądać pewne programy w telewizji, które służą tylko i wyłącznie zastraszaniu ludzi. Powodowaniu u nich lęku, niepotrzebnych negatywnych emeocji, zaburzają właśnie to logiczne myślenie... Nie zmarła ani jedna osoba z powodu koronawirusa podczas gdy z powodu grypy sezonowej, stwierdzono u trzech osób grypę sezonową i te trzy osoby nie żyją... Też chciałbym wspomnieć o tym śledzeniu mediów, o fake newsach z Włoch, z Hiszpanii. My zajmijmy się sobą..."

https://www.youtube.com/watch?v=dxxTTmB6vEg

G
Gość

"Minister Szumowski przyczyni się do utraty zdrowia i śmierci milionów Polaków!?"

https://www.youtube.com/watch?v=dxxTTmB6vEg

G
Gość

Naród się policzy, już niedługo...

G
Gość
13 kwietnia, 15:06, Gość:

"Miliony Nas Chamy 2dni temu, 23:20

Już równy miesiąc trwa walka warszawskiej kliki rewizjonistycznej z suwerenem - narodem polskim. Jak na razie Polacy wciąż masowo poddają się absurdalnej tresurze cyrkowej tracąc godność i poczucie humoru. Ludzie wciąż wierzą w bajeczkę o złym wirusie i dobrym rządzie chcącym nas od niego uchronić. Klika bada, jak daleko może się posunąć. Cyniczne zagrywki w postaci humorystycznych zakazów i nakazów, obrażających nawet inteligencję dziecka z syndromem Downa, nie powodują masowych protestów, ani żadnych widocznych oznak zniecierpliwienia narodu. Jeszcze nie. Ale do czasu. Żaba gotowana powoli nie jest już w stanie wyskoczyć z garnka - już za późno. Teraz nadejdzie w końcu dzień, kiedy żaba zrozumie, że została ugotowana. Nie mając już nic do stracenia może ona, w akcie ostatecznej rozpaczy, podjąć ostatnią próbę uwolnienia się, ale w jaki sposób? Szeroko pojęte pospólstwo, w swej masie, charakteryzuje się tym, że samo z siebie nie podejmuje żadnych działań, dopóki nie znajdzie się jakieś przywództwo. Niestety, przy dzisiejszym poziomie technologii reżim jest w stanie zneutralizować zagrożenie dla siebie w czasie rzeczywistym. To dlatego już w październiku masowo wzywano rezerwistów do służby i dlatego na naszą ziemię przybyło kilkanaście tysięcy jankeskich okupantów z ciężkim sprzętem, rzekomo na jakieś "ćwiczenia".

Zamach na polską gospodarkę w wykonaniu reżimowych dywersantów jest bezsporny. Żadna epidemia nie usprawiedliwia przymusowego paraliżu ekonomicznego. To jest całkowity upadek państwa, to gorzej, niż okupacja w czasie wojny. To Armageddon. Ludzie jeszcze nie rozumieją i nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, jakie nas czekają i wagi każdego straconego dnia w zastoju. Białoruś przegoni nas gospodarczo i cywilizacyjnie o całe dekady tylko dzięki faktowi, że nie mają tam żydowizji i, co za tym idzie, żadnych "zachorowań". Podczas, gdy oni będą się normalnie rozwijać, Polacy cofną się do 1981 roku: roku głodu, kartek na cukier, kolejek za chlebem, przestępczości, prostytucji dziecięcej i handlu żywym towarem. Statystyki i historia pokazują, że kiedy obniży się PKB tylko o 1 procent, odsetek samobójstw wzrasta piętnastokrotnie. Czyli przy dzisiejszym wskaźniku 16,2 osób na 100 tysięcy oznaczać będzie prawie 250 osób. Łatwo przeliczyć, że co 30 sekund życie odbierze sobie jakiś zrozpaczony Polak, niebędący w stanie zapewnić utrzymania swojej rodzinie. A to dopiero początek. Naród znosi cierpliwie obostrzenia w nadziei, że reżim w końcu je złagodzi. Ale rozczaruję was - nie złagodzi. Z każdym miesiącem "walka z wirusem" będzie się nasilać, będą wprowadzane kolejne zakazy, nakazy, obostrzenia i represje. Już nigdy nie obudzimy się w Polsce, jaką znaliśmy. To przeszłość. Teraz czeka nas już tylko niewolnictwo, depopulacja i śmierć...W tym czasie bandycka klika z warszawki będzie rechotać przez całą drogę do banku..."

https://gazetawroclawska.pl/spacer-impreza-przy-rodzinnym-stole-co-wolno-w-te-swieta-a-za-co-grozi-mandat/ar/c1-14912254

"Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą"

Wszystko to zmierza w niedobrym kierunku, dla Polaków. I wydaje się, że naród nie obudzi się z letargu...

G
Gość

Zaskakujące słowa lekarza. Nikt w Polsce nie umarł na koronawirusa?

"...Mówi pan o panice, lecz gdyby spojrzeć na tę kwestię z drugiej strony, to widać, że wszechobecna histeria ma swoje uzasadnienie. Widzimy, co dzieje się we Włoszech, Hiszpanii, czy Niemczech. Koronawirus nie jest błahostką, która dotyczy jedynie seniorów lub osób, które mają problemy z systemem odporności. Zachorowania dotyczy także bardzo młodych osób.

Infekują się wszyscy. Musimy to podkreślać. Jednak nie wiemy, czy osoby, o których mówi się, że zmarły wskutek koronawirusa rzeczywiście odeszły w wyniku powikłań od wirusa. Przekazywane są informacje, że umarł pacjent wśród zakażonych nowym koronawirusem. Pytanie, co to znaczy?

Sugeruje pan, że nie wiemy, czy w Polsce chociaż jedna osoba zmarła na koronawirusa?

Dokładnie. Nie wiemy tego. Jednak wywoływana jest panika.

Polacy dostają lakoniczny przekaz i są zdezorientowani.

Ma pani racje. W zalewie informacji o koronawirusie mamy do czynienia z dezinformacją..."

https://www.dorzeczy.pl/kraj/133966/zaskakujace-slowa-lekarza-nikt-w-polsce-nie-umarl-na-koronawirusa.html?fbclid=IwAR0TF4NqUZsKyYyq5Jou7IOMfbIJ2JQFvH-DP5YMbfQ8RZG0TVt1GwFwCro

G
Gość

Czytać, czytać, czytać... Nie oglądać TV.

"Koronawirus. Jak nie zadbacie o swoją odporność, maseczki nie pomogą"

"Rozmawiamy z dr. Zbigniewem Martyką, ordynatorem oddziału zakaźnego w Dąbrowie Tarnowskiej. Temat jest jasny, walczymy z koronawirusem. Gdzie prawda, gdzie mity?

Panie doktorze, krótko. Najgorsze za nami, czy przed nami?

Trudno powiedzieć. Na pewno spodziewaliśmy się większych objawów zachorowań, natomiast pacjenci, których mieliśmy do tej pory w zasadzie dosyć lekko przechorowywali. Porównałbym to z jakimś cyklem lekkiej grypy.

To prawda, że potencjalnie każdy z nas może mieć koronawirusa, tylko przechodzimy go bezobjawowo?

Zdecydowanie tak, powołując się na wyniki badań, można powiedzieć, że cztery piąte osób przechoruje w sposób bezobjawowy, więc na sto procent spotykamy się codziennie z osobami, które są zakażone koronawirusem i nie wykazują żadnych objawów chorobowych. Zatem my też mogliśmy to przejść bezobjaowowo. Jak najbardziej jest to realne.

A pan się nie boi tego, że ma tego wirusa?

Nie, nie boję się. Ponad miesiąc pracuję już z tymi osobami. Natomiast dbam o swoją odporność, co polecam pacjentom od wielu lat. I to jest chyba taki klucz, żeby obok zachowywania ostrożności, dbać o funkcję swojego organizmu i jego odporność...

...Maseczki?

One nie chronią przed niczym. Od wczoraj musimy je nosić i będzie to „sztuka dla sztuki”. Ta maseczka nie będzie broniła przed wnikaniem wirusa. Absolutnie. Ktoś ponosi tę maseczkę kilka godzin, na jej powierzchni zbiera się wilgoć, namnażają się bakterie. Taką maseczkę po kwadransie powinno się zmienić.

Wylądował w Warszawie największy samolot na świecie. Maseczki przywiózł. Prawie święto narodowe. Na lotnisku był nawet premier na powitanie.

Święto narodowe, świętem narodowym. Tylko jak szczelne są te maseczki, że tak zapytam. Czy maja ten super filtr? Nie umiem powiedzieć. Czy wystarczy dla ludzi, którzy pracują po sześć godzin dziennie i żeby je zmieniali co określony czas? Oby tak nie było, że „Macie te maseczki, macie rękawiczki, nic wam nie grozi” A to jest nieprawda...

...Wysłałby pan ludzi w długi weekend na spacery lub do kawiarni?

Trzeba zachować rozsądek. Starszym bym odradzał. Ale jak patrzę, ile przychodzi do mnie do szpitala, na wymaz... Naprawdę niewielu ma koronawirusa. Prawie wszyscy łagodnie to przeszli, poza jedną osobą, która była ciężko schorowana. Wie pan, w świecie medycznym jest takie powiedzenie, że najlepszą oceną jest ocena patomorfologiczna. Robi sekcję, więc się nie myli, bo widzi wszystko."

https://gazetakrakowska.pl/koronawirus-jak-nie-zadbacie-o-swoja-odpornosc-maseczki-nie-pomoga-rozmowa/ar/c1-14919962?fbclid=IwAR12BIdh_3m0bwLFWQidcUxyvcYCVWl8MRiziNmSVA4f0HxyJ8MGgU0qQuw

G
Gość

"Prof. Wittkowski: Gdyby nie było kwarantanny, epidemia skończyłaby się już dawno!"

https://slownik-synonimow.eu/zdrowie/wittkowski-gdyby-nie-bylo-kwarantanny-epidemia-skonczylaby-sie-juz-dawno/?fbclid=IwAR2aQmyw7DurNe_rpZ-1MnosX3nPa9aeGwbO0A4FXNUNFXwXrK4zBB3f3Ao

G
Gość

"Grzegorz Braun o przymusie szczepień i policji sanitarnej"

https://www.youtube.com/watch?v=d5uq3Cyl7KY

A
Adam Dytrych

mam 70 lat czy zakupy moge zrobic przez internet..gdzie ale platnosc gotowka i ile to kosztuje dzieki

Dodaj ogłoszenie