Kredy na mieszkanie a wymagania dochodowe

Materiał informacyjny
Bez odpowiedniego dochodu nie uzyskamy zgody banku na kredyt mieszkaniowy. Dokumenty finansowe, które przekazujemy razem z wnioskiem, muszą wyraźne i precyzyjnie określać źródło naszego dochodu oraz jego wysokość. Jednak mimo zebrania bardzo dokładnej dokumentacji, może się okazać, że dany bank nie zaakceptuje naszego wynagrodzenia.

Procedury banków w zakresie akceptowalnych form dochodu kredytobiorcy są bardzo różne. Jednak można wyodrębnić pewne źródła dochodu, które z reguły są akceptowane przez wszystkie instytucje udzielające kredytów na mieszkanie. Są to: umowa o pracę, dochody z tytułu działalności gospodarczej, renta oraz emerytura. Z pewnymi zastrzeżeniami mogą być też akceptowane umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło) oraz najem. Przedstawiamy krótką charakterystykę każdego z tych źródeł dochodu pod kątem składania wniosku o kredyt na mieszkanie.

Umowa o pracę

Jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, to wnioskując o kredyt mieszkaniowy musimy przedstawić w banku zaświadczenie o wysokości dochodu. Banki mają swój specjalny druk, który powinien wypełnić pracownik kadr lub inna upoważniona osoba w zatrudniającej nas firmie. Niektóre banki honorują druki stworzone bezpośrednio przez zakład pracy, o ile znajdują się na nich wszystkie dane widoczne na zaświadczeniu banku. Zaświadczenie przedstawia średni dochód z ostatnich 3 lub 6 miesięcy (zależy od banku).

Najprościej jest, jeśli mamy umowę o pracę na czas nieokreślony. Jednak w przypadku umowy o pracę na czas określony, także możemy otrzymać kredyt mieszkaniowy, o ile spełnimy dodatkowe warunki ustalone przez bank (odrębne dla każdej instytucji).

Dochód z działalności gospodarczej

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, wnioskujący o kredyt na mieszkanie musi przedstawić nieco więcej dokumentów. Muszą to być bezwzględnie dokumenty rejestrowe firmy oraz dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów, a także dokument wskazujący na brak zaległości względem ZUS-u i US (dokument potwierdzający brak zaległości może być względnie przedstawiony po wydaniu decyzji kredytowej).

Rodzaj wymaganych dokumentów księgowych zależy od formy rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Inne dokumenty są wymagane przy zasadach ogólnych, a inne przy ryczałcie i karcie podatkowej.

Renta/emerytura

Jeśli chcemy wnioskować o kredyt na mieszkanie na podstawie dochodu z tytułu renty, to należy pamiętać, żeby nasz dochód był stały. W przypadku emerytury nie mamy podziału na okres stały i czasowy.

Umowy cywilnoprawne

Do umów cywilnoprawnych zaliczają się umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Banki coraz częściej akceptują te źródła dochodów. Jednak zazwyczaj wymagają dłuższego okresu trwania umowy niż w przypadku umowy o pracę: 6 lub 12 miesięcy wstecz. Niekiedy nie przyjmują także całości dochodu widocznego na zaświadczeniu.

Najem nieruchomości

Duża część banków mających w ofercie kredyty mieszkaniowe może wziąć pod uwagę także dochody z tytułu najmu. Jednak zazwyczaj umowy najmu muszą trwać bez przerwy od 12 lub 24 miesięcy oraz mieć długi okres „do przodu”.

Dochody, których banki nie akceptują

Istnieją także pewne źródła dochodów, których banki nie zaakceptują. Nawet wtedy, gdy dany dochód ma charakter stały. Źródła te to między innymi:

• stypendia,
• zasiłki dla bezrobotnych,
• zasiłki wychowawcze,
• zasiłki opiekuńcze,
• renty na czas określony,
• świadczenie 500+ oraz inne świadczenia o podobnym charakterze,
• dodatki do żłobków, przedszkoli itp.,
• diety (choć tutaj warto dopytać, gdyż zdarza się, że bank przyjmie jakąś część diety),
• dochody, które nie mają charakteru ciągłego.

Dochody muszą być na tyle wysokie, żeby kredytobiorca był w stanie spłacać zaciągnięty kredyt mieszkaniowy. Banki sprawdzają zdolność kredytową poprzez odjęcie od sumy dochodów wszystkie koszty miesięczne (raty kredytów, koszty utrzymania, inne koszty itp.). Przed złożeniem wniosku o kredyt mieszkaniowy zawsze warto zweryfikować, jakie wymogi ma dana instytucja odnośnie źródeł i wysokości dochodu.

Znacznie więcej ważnych informacji na temat kredytu mieszkaniowego znajdziesz na stronie WygranaOnline.com.

Dodaj ogłoszenie