Najlepszy Sklep i Usługa Lata 2019 [REGULAMIN]

RED
Regulamin plebiscytu pod nazwą „Najlepszy Sklep i Usługa Lata 2019” zwanego dalej „Plebiscytem PPG” lub „Plebiscytem”.

Art. 1

Informacje ogólne
1.Organizatorem Plebiscytu PPG jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2.Plebiscyt organizowany jest lokalnie przez Oddział Koszalin pod egidą wydawnictwa „Głos Pomorza” i „Nasze Miasto” (nazywanych dalej „Gazetą”).
3.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Najlepszy Sklep i Usługa Lata 2019”.
4.Plebiscyt polega na wyłonieniu laureatów w drodze głosowania Czytelników w kategoriach:
a.Najlepszy Sklep Lata
b.Najlepsza Usługa Lata.
5.Plebiscyt będzie prowadzony w jednym etapie, niezależnie od siebie w powyższych kategoriach i trwać będzie od dnia 06.06.2019 r. od godziny 00:00 do dnia 10.08.2019 r. do godz. 22:00.
6.Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora.
7.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
8.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
9.Głosowanie w Plebiscycie za pomocą SMS Premium zdefiniowane jest w art. 4 ust. 2 poniżej, zaś za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu zdefiniowane jest w art. 4 ust.3-5 poniżej.
10.Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Nasze Miasto” nazywanego dalej „Gazetą”. Plebiscyt prowadzony będzie również na stronach serwisu www.gp24.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
11.Plebiscyt prowadzony będzie w Słupsku.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie
1.Plebiscyt ma charakter otwarty. Do udziału w plebiscycie mogą się zgłaszać placówki, które prowadzą działalność handlową lub usługową na terenie miasta Słupsk.
2.Placówki biorące udział w plebiscycie mają prawo oznakowania placówki logo plebiscytu dostarczonym przez Organizatora.
3.Kandydatami w Plebiscycie mogą być podmioty świadczące usługi w kategoriach plebiscytowych wymienionych w Art. 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu w województwie pomorskim. Kandydat może brać udział w wielu kategoriach Plebiscytu jeśli w ramach tych kategorii wykonuje stosowne czynności.
4.Do udziału w plebiscycie placówki mogą zgłaszać uprawnieni przedstawiciele ich właścicieli, a także podmioty gospodarcze, organizacje, instytucje i stowarzyszenia. Ostateczna decyzja o udziale placówki w plebiscycie należy jednak do uprawnionego przedstawiciela właściciela placówki.
5.Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia placówki do plebiscytu.
6.Opłata związana ze zgłoszeniem placówki do plebiscytu i zamieszczeniem prezentacji w Tygodniku a także na stronach serwisu internetowego zawarta jest w obowiązującej ofercie handlowej.
7.W plebiscycie nie mogą brać udziału (nie mogą być zgłoszonymi kandydatami) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
8.W plebiscycie głos może oddać każdy.
9.Głosować można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
10.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie kandydatów, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Zgłoszenia.
1.Zgłoszenia można dokonać kontaktując się z przedstawicielami biura reklamy Gazety.
2.Zgłoszenia kandydatur do udziału w plebiscycie można dokonać do dnia 15 lipca 2019 r.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią powyższego oraz prawem.
4.Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów.
5.W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6 poniżej.
6.W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura zostanie w terminie 3 dni roboczych dołączona do listy kandydatów.
7.W dniu 27.07.2019 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
8.Dla zweryfikowanych pozytywnie kandydatów zostaną przygotowywane spersonalizowane materiały promocyjne. Materiały te przeznaczone są wyłącznie dla kandydatów biorących udział w plebiscycie.

Art. 4
Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie.
1.Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
2.W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a.Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
b.Lista wszystkich prefiksów wraz z numerami kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisie, pod adresem www.gp24.pl od dnia 27.07.2019 r.
c.W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety lub Tygodnika, w którego Plebiscycie zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został oddany głos. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
d.Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e.Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego kandydata;
f.Głosujący w Plebiscycie za pomocą SMS PREMIUM może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g.W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
h.W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi;
i.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes. Dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
3.Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ” dostępny przy prezentacji kandydata, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
4.Do głosowania KLIK-iem wymagane jest posiadanie: konta użytkownika w Serwisie oraz kredytów upoważniających do głosowania w tym trybie.
5.W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
a.Kredyty upoważniające do głosowania KLIK-iem otrzymuje Głosujący gratisowo jako dodatek do zakupionego w Serwisie dostępu do płatnych treści w Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej oraz dostęp do e-wydań gazety w formie plików PDF.
b.Nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/
c.Każdy jeden kredyt upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt) umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego kandydata, w dowolnie wybranym Plebiscycie i kategorii Plebiscytu.
d.Głosujący w Plebiscycie za pomocą przycisku „GŁOSUJ” dostępnego przy prezentacji kandydata może oddać dowolną liczbę głosów.
e.W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu.
6.Głosowanie odbywa się w następujących kategoriach:
Najlepszy Sklep Lata i Najlepsza Usługa Lata.
a.Głosowanie będzie trwało od dnia 27.07.2019 r. od godziny 00:00 do dnia 12.08.2019 r. do godz. 22:00.
b.W każdym głosowaniu o zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
c.W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało w głosowaniu w kategoriach powiatowych taką samą liczbę głosów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.

Art. 5
Ogłoszenie wyników Plebiscytu. Nagrody w Plebiscycie
1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 14.08.2019 r. na stronie internetowej w Serwisie.
2.Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
3.Zwycięzcom Plebiscytu przyznany zostanie tytuł „Najlepszy Sklep Lata” oraz „Najlepsza Usługa Lata”. Dodatkowo w każdej z kategorii kandydaci, którzy w głosowaniu uzyskają najwięcej głosów zdobędą:
a)Laureaci pierwszych miejsc otrzymują kampanię reklamową zawierającą:
•cztery publikacje na łamach tygodnika Nasze Miasto Słupsk, każda na ½ strona w części branżowej,
emisję artykułu sponsorowanego przez trzy tygodnie w slupsk.naszemiasto.pl
•wartość nagrody: 15 480 zł netto
b)Laureaci drugich miejsc otrzymują kampanię zawierającą:
•trzy publikacje na łamach tygodnika Nasze Miasto Słupsk, każda na ½ strona w części branżowej,
•emisję artykułu sponsorowanego przez dwa tygodnie w slupsk.naszemiasto.pl
•wartość nagrody: 11 360 zł netto
c)Laureaci trzecich miejsc otrzymują kampanię zawierającą:
•dwie publikacje na łamach tygodnika Nasze Miasto Słupsk, każda na ½ strona w części branżowej,
•emisję artykułu sponsorowanego przez tydzień w slupsk.naszemiasto.pl
•wartość nagrody: 7 240 zł netto
Termin realizacji kampanii zostanie ustalony indywidualnie, ostatnia publikacji powinna jednak ukazać się nie później niż do 31.10.2019 r.
4.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani, wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
5.Nagrody zostaną wręczone podczas gali, indywidualnie lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie redakcji Gazety, mieszczącej się pod adresem: ul. H. Pobożnego 19, Słupsk. Organizator nie wysyła nagród.
6.W przypadku nie odebrania nagrody w terminie do 30 dni od dnia zakończenia głosowania w Plebiscycie nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.

Art. 6
Reklamacje
1.Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail plebiscyt@gk24.pl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora lokalnego: „Głosu Dziennik Pomorza”, ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Najlepszy Sklep i Usługa Lata 2019 [REGULAMIN]

Jak budować dobre relacje z ludźmi? #ZROZUM

Wideo

Dodaj ogłoszenie