Ostatni etap realizacji projektu

Materiał informacyjny Wodociągi Słupsk sp. z o. o.

Realizowane przez Spółkę „Wodociągi Słupsk” w partnerstwie z Gminą Słupsk inwestycje w ramach Projektu pn. „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” weszły w ostatni etap realizacji. Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 14.12.2017 r.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 36,9 mln brutto, a kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 17,7 mln zł.

Podstawowym celem Projektu jest dostosowanie wybranych procesów gospodarki wodno-ściekowej w regionie Słupska do modelu gospodarki w obiegu zamkniętym – GOZ (tzw. „circular economy”). Model ten polega na redukcji zużycia surowców i ilości powstających odpadów, zmniejszenie emisji oraz poprawę efektywności energetycznej - poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów. Jest to odejście od dotychczasowego modelu gospodarki liniowej bazującej na ciągłym wzroście i powiększającym się zużyciu surowców, a w konsekwencji również odpadów.

W ramach inwestycji w oczyszczalni ścieków w Słupsku wybudowano nową instalację fermentacji perkolacyjnej, która umożliwi przetworzenie „trudnych” odpadów powstających na kratach oczyszczalni i zmniejszy emisję niektórych odpadów poddawanych dalszemu kompostowaniu. Za pomocą tego innowacyjnego na polskich oczyszczalniach rozwiązania będziemy mieli możliwość zwiększenia produkcji biogazu z bioodpadów, będącego wg ekspertów i strategów rozwoju paliwem przyszłości.
Jednym z największych wyzwań było wdrożenie absolutnie nowoczesnej technologii deamonifikacji odcieków powstających w procesach odwadniania osadów. Dotychczas wracały one na początek procesu oczyszczania i zwiększały znacząco obciążenie części biologicznej oczyszczalni. Usuwanie azotu ze ścieków do poziomu poniżej 10 mg/dm3 jest najtrudniejszym i najbardziej energochłonnym procesem w oczyszczaniu ścieków. Zastosowanie nowej technologii pozwoliło na redukcję ok. 15% całkowitego ładunku azotu w sposób bardziej efektywny i mniej energochłonny. Dzięki temu stworzyliśmy możliwość obciążenia oczyszczalni większym ładunkiem azotu, m.in. z lokalnego przemysłu.

Cały czas doskonalimy procesy hermetyzacji i dezodoryzacji procesów zachodzących na słupskiej oczyszczalni. Jest to bardzo wymagające wyzwanie technicznie i ekonomicznie. Tak duże obiekty jak słupska oczyszczalnia (~30. co do wielkości obiekt tego typu w Polsce) zazwyczaj oddziaływają na pobliskie otoczenie, a pełna hermetyzacja i oczyszczanie powietrza złowonnego z obszaru kilkunastu hektarów jest jeszcze technicznie i ekonomicznie niedostępna. Dlatego metodą małych kroków wdrożyliśmy hermetyzację i dezodoryzacje kolejnego emitora jakim są przelewy na osadnikach wstępnych.
Jako komplementarne uzupełnienie działań zmniejszających emisję na oczyszczalni przeprowadzono również wymianę zgarniaczy na wszystkich osadnikach oraz podniesiono efektywność transportu osadów do kompostowni. Do realizacji tego celu przeorganizowano magazyny kompostu i surowców, tak aby skrócić drogę transportu. Zakupiono również odpowiednią do tego celu ładowarkę kołową.

Cały program inwestycyjny to nie tylko słupska oczyszczalnia. Efektywny transport ścieków za pomocą kanalizacji sanitarnej to niezbędny element zamkniętej pętli procesów zbierania i oczyszczania ścieków. Rozwój terenów inwestycyjnych wymaga ciągłej gotowości inwestycyjnej, której koszty mogą istotnie wpłynąć na cenę i stawki opłat za ścieki. Dzięki środkom z UE presja ta jest znacznie zmniejszona. Wykorzystaliśmy te środki, aby wybudować i podłączyć nowych odbiorców w rejonie ul. 3 Maja, Portowej, Spacerowej, Kaszubskiej i Łotewskiej oraz Legionów Polskich w Słupsku.

Przebudowano również infrastrukturę w miejscowości Kobylnica budując komory połączeniowe umożliwiające zarządzanie kanalizacją ciśnieniową.

Na terenie Gminy Słupsk inwestycje kanalizacyjne w różnym zakresie prowadzono w miejscowościach: Kusowo, Wielichowo, Strzelinko, Gać, Krępa Słupska, Gałęzinowo, Swołowo, Strzelino i Głobino.
Łącznie powstało 2,27 km nowej sieci kanalizacyjnej, a przebudowie poddano ok. 2 km sieci. Zakupiono również jeden z dwóch samochodów do czyszczenia kanalizacji sanitarnej. Dostawa drugiego planowana jest do lutego 2022 r.

Transport ścieków nie zawsze może odbywać się bezemisyjnie, szczególnie tam gdzie ukształtowanie ternu uniemożliwia funkcjonowanie kanalizacji grawitacyjnej i trzeba odcinkowo pompować ścieki. Wdrażamy rozwiązania zmniejszające ich uciążliwość.

W ramach programu powstała stacja dezodoryzacji na ul. 3 Maja. Łącznie funkcjonuje ich 5 na terenie Miasta Słupsk.
Programem objęte były również niektóre działania polegające na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulic Banacha, Niemena i Kaszubskiej w Słupsku oraz ul. Miejskiej w Siemianicach. Poza tym przebudowie, poprzez wykonanie nowych odcinków wodociągów, poddano sieć w rejonie ul. Spacerowej, Dembińskiego, Chłopickiego, Braci Gierymskich, Jagiełły i Łukasiewicza, Poznańskiej, Szczecińskiej, Koszalińskiej, Braci Gierymskich, Olchowej i Cisowej, Parkowej, Jodłowej i Jałowcowej, Piłsudskiego i Zygmunta Augusta, Poprzecznej, Lawendowej i Klonowej w Słupsku.
W Gminie Słupsk przebudowano system wodociągowy zasilający miejscowość Strzelino oraz wykonano sieci wodociągowe z miejscowości Wrzeście do Wiklina i z miejscowości Rogawica do Kukowa. Łączna długość wybudowanej i zmodernizowanej sieci wodociągowej wynosi 12,7 km.

Do wykonania pozostały ostatnie inwestycje w oczyszczalni ścieków w Słupsku, w tym modernizacja węzła odwodnienia osadu poprzez wymianę wirówki odwadniającej. Umożliwi to poprawę stopnia odwodnienia, a tym samym zmniejszenie ilości powstającego osadu. Zakończono już prace budowlane i trwa rozruch technologiczny. W tym miejscu warto podkreślić, że w oczyszczalni dziennie powstaje ok. 35 ton uwodnionych osadów (najwięcej w regionie), co stanowi ok. 20% wszystkich odpadów komunalnych powstających na terenie miasta. Nie można tego odpadu składować, a najbliższe, poza własną kompostownią, miejsca do których możemy wywieźć nadmiar osadów to kompostownie w Tczewie lub Pile. Dlatego, każde zmniejszenie masy osadów ma kluczowe znaczenie, zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i środowiskowym.

W związku z oszczędnościami uzyskanymi w całym projekcie wnioskowaliśmy o zwiększenie pierwotnego zakresu planowanych inwestycji. Uzyskaliśmy pozytywną opinię Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełniącego funkcję Instytucji Wdrażającej na realizację zadania polegającego na modernizacji nadrzędnego systemu sterowania procesami technologicznymi w części biologicznej oczyszczalni wraz z wymianą dmuchaw.

Inwestycja ma poprawić efektywność i niezawodność procesów technologicznych oraz ustabilizować bardzo wrażliwe na różne czynniki procesy usuwania azotu i fosforu. Zastosowanie nowej generacji dmuchaw w połączeniu z predykcyjnym systemem sterowania umożliwi poprawę efektywności energetycznej oczyszczalni. Oczyszczalnia zużywa rocznie ok. 5 GWh energii elektrycznej (jeden z największych konsumentów w regionie), z czego ponad 60% na procesy napowietrzania. Liczymy, że stosując kombinację rozwiązań technicznych i technologii informatycznych możemy w znaczny sposób poprawić efektywność energetyczną. Nasze działania zostały potwierdzone przez audyty efektywnościowe, przyznające tzw. białe certyfikaty.

Wszystkie podejmowane działania mają na celu stałe podnoszenie jakości usług w zakresie ochrony lokalnego środowiska, bez nadmiernego i nieakceptowalnego wpływu na taryfy za wodę i ścieki. Dzięki pozyskanym z UE środkom oraz dobrze przygotowanym i dobranym rozwiązaniom będziemy mogli zrealizować wszystkie zadania i uzyskać założone cele, szczególnie w kontekście GOZ. Pomimo problemów z panującą pandemią jesteśmy przekonani, że cały program zakończy się w uzgodnionym z donatorem terminie do 31 marca 2022 r.

Zrealizowane inwestycje i ich efekty są już dzisiaj przedmiotem zainteresowania branży wodociągowo-kanalizacyjnej, nie tylko z kraju, a koszty oczyszczania ścieków na słupskiej oczyszczalni są jednymi z najniższych dla tej wielkości obiektów w Polsce.

Dodaj ogłoszenie