Poznajemy PGK Sp. z o.o. w Słupsku

Materiał informacyjny - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Statystyczny słupszczanin wyrzuca około kilograma odpadów dziennie. Ich odbiorem i zagospodarowaniem zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której wszystkie udziały objęte są przez jednego wspólnika - Gminę Miejską Słupsk. Spółka świadczy usługi dla mieszkańców miasta Słupska jak i gmin ościennych. Obsługuje ok. 170 tys. mieszkańców na terenie 10 gmin. PGK to ponad 300 osób działających na rzecz ochrony środowiska.

Firma wyposażona jest w specjalistyczne i nowoczesne wielokomorowe pojazdy, które mogą odbierać kilka frakcji odpadów jednocześnie. Wewnątrz odpady nie mieszają się. Niektóre z naszych pojazdów mają napęd ekologiczny na gaz CNG. W 2019r. samochody naszej Spółki przewiozły ok. 52873 Mg odpadów.

Od poniedziałku do soboty do naszego Zakładu przyjeżdża kilkadziesiąt „śmieciarek” z odpadami przeznaczonymi do sortowania. Każdy pojazd wjeżdżający na teren Zakładu jest dwukrotnie ważony przy wjeździe i wyjeździe, co pozwala określić wagę dostarczanych odpadów. W 2019r. do ZUO w Bierkowie trafiło 45.147 Mg zmieszanych odpadów komunalnych a 8.015 Mg odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. Po zważeniu, w zależności od posiadanego ładunku, auta kierowane są na sortownię odpadów zmieszanych lub sortownie odpadów selektywnie zebranych (odpady pochodzące ze zbiórki selektywnej czyli kolorowych pojemników). Po wybraniu odpadów wielkogabarytowych (duże kartony, duże tworzywa i inne odpady o dużych gabarytach), odpady podawane są za pomocą ładowarki na linię technologiczną w celu odzyskania surowców wtórnych nadających się do recyklingu. Na linii technologicznej surowce są wysortowywane przez maszyny (sortery) oraz przez pracowników do boksów lub koszy znajdujących się pod stanowiskami, a następnie podawane są do prac belujących. Odpady są prasowane w bele o wadze ok. 350 kg makulatura i ok. 300 kg tworzywa sztuczne, następnie automatycznie wiązane. Kostki wysegregowanych odpadów układane są w stosy a następnie przekazywane jako półsurowce do recyklerów celem dalszej ich obróbki.

Na przestrzeni ostatnich lat Spółka zmieniła się w nowoczesny zakład przygotowujący odpady do ponownego wykorzystania. Jednakże nie spoczywamy na laurach i cały czas inwestujemy w nowoczesne technologie do segregacji odpadów.

W 2019 r. przeprowadziliśmy modernizację sortowni tworzyw sztucznych i makulatury pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W wyniku modernizacji została zwiększona przepustowość linii z 3 000 Mg/rok na 6 000 Mg/rok oraz zastosowano (BAT) najlepsze dostępne techniki w zakresie sortowania tworzyw sztucznych i makulatury.

W ramach zadania zakupiono również niezbędny sprzęt i wyposażenie min. separator balistyczny, dwa separatory optyczne dla foli PE, papieru oraz tworzyw sztucznych, rozrywarkę worków, węzeł prasowniczy, sieć taśmociągów wiążących system, wózek widłowy oraz pojemniki.

Wartość projektu to ponad 15.000.000,00 zł netto, w tym dofinasowanie w formie dotacji stanowiło ok. 13.000.000,00 zł i pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.2 Gospodarka odpadami, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z pożyczki w wysokości ok. 2.000.000,00 zł pozyskanej z WFOŚiGW w Gdańsku.

Dzięki przeprowadzonej inwestycji zmniejszy się ilość balastu przekazywanego do składowania a zarazem zwiększy się ilość wysokiej jakości wysortowanych odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów.

Zrealizowane zadanie pozwoli na osiągnięcie wymaganych przepisami prawa krajowego i unijnego, poziomów recyklingu papieru i tworzyw sztucznych na poziomie 50% odzysku do 2022 roku.

PGK Sp. z o.o. to nie tylko zbieranie i zagospodarowywanie odpadów ale również szerokorozumiana edukacja ekologiczna jaki i dbanie o utrzymanie porządku w mieście.

Wideo

Dodaj ogłoszenie