Emerytura matczyna: Mama 4 Plus. Dla kogo?

Emerytury dla matek to nowe świadczenie przygotowane przez resorty rodziny, pracy i polityki społecznej. Tzw. matczyne emerytury będą przysługiwały matkom, które urodziły co najmniej czwórkę dzieci i zamiast pracować, je wychowywały.

W piątek 15 lutego, prezydent Andrzej duda podpisał ustawę Mama 4 plus

Dokładnie 1 100 zł - tyle mają dostać kobiety, wychowujące minimum 4 dzieci.

Matczyne emerytury Mama 4 Plus mają objąć ponad 80 tysięcy osób. Przysługiwać będą matkom, które urodziły i wychowały co najmniej czwórkę dzieci i skończyły 60 lat. Ale ustawa o emeryturach dla matek obejmuje również ojców, gdy matka porzuciła rodzinę lub umarła. Poznaj szczegóły projekty ustawy o emeryturach dla matek resortu pracy, rodziny i polityki społecznej.

Program Mama 4 Plus przyjęty przez Sejm i Senat

Za przyjęciem ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym w Sejmie opowiedziało się 259 posłów, 20 było przeciw, 134 wstrzymało się od głosu. Dziś ustawa trafiła do Senatu i została przyjęta bez poprawek. Teraz trafi na biurko prezydenta.

Posłowie odrzucili poprawki opozycji, które zakładały m.in. prawo do pobierania świadczenia uzupełniającego również ojcom, którzy nie wypracowali minimalnej emerytury, ponieważ zrezygnowali z pracy zawodowej na rzecz opieki nad co najmniej czworgiem dzieci. W myśl ustawy świadczenie przysługuje ojcu wyłącznie wtedy, gdy matka porzuciła rodzinę lub umarła.

Tzw. matczyne emerytury mają być wypłacane od 1 marca 2019 r. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mógł przyznać - co do zasady - na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca) Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w decyzji administracyjnej, po zbadaniu m.in. sytuacji dochodowej danej osoby.

- Chcemy docenić wszystkich rodziców, którzy wzięli na siebie trud wychowania kilkorga dzieci. Wspieramy oczywiście matki. Nie zapominamy też o ojcach, którzy z przyczyn losowych podjęli się samotnej opieki nad dziećmi. Państwo powinno dostrzegać i dostrzega różne grupy ludzi, które potrzebują wsparcia - mówiła minister Rafalska na antenie TVP Info.

Komu będzie przysługiwała emerytura dla matek?

Emerytura dla matek będzie przysługiwała:

  • osobie, która nie posiada dochodu zapewniającego niezbędnych środków utrzymania

bądź

  • ma prawo do emerytury lub renty w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury.

O świadczenie będą mogły się ubiegać osoby w wieku wynoszącym co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat
– mężczyźni.

Emerytura matczyna KWOTY

W przypadku śmierci matki pieniądze otrzymywać będzie ojciec dzieci. Świadczenie w wysokości 1100 zł wypłacane będzie przez ZUS lub KRUS na wniosek matki po ukończeniu 60. roku życia (lub ojca, który ukończy 65 lat). W przypadku gdy osoba uprawniona pobiera już emeryturę niższą od minimalnego świadczenia, otrzymywać będzie wyrównanie do jego wysokości. Wedługg szacunków rządu świadczenie "Mama 4 plus” w pełnej wysokości przysługiwać będzie ok. 65 tys. osób, kolejne 20,8 tys. będzie je otrzymywać w częściowym wymiarze.

Emerytura dla matek 2019: Jak uzyskać "matczyną emeryturę?

Nowe świadczenie będzie przyznawane na wniosek. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy:

Świadczenie będzie przysługiwać na wniosek osoby zainteresowanej, spełniającej kryterium urodzenia i wychowania albo wychowania co najmniej czwórki dzieci. Przez dziecko projektodawca rozumie dziecko własne lub swojego współmałżonka lub dziecko przysposobione.

Emerytura dla matek nie będzie z kolei przysługiwała osobom, które sąd pozbawił władzy rodzicielskiej, bądź ją ograniczył, a także tym, którzy długotrwale nie wychowywali dzieci ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności.

Świadczenie wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Jego wysokość nie będzie mogła być wyższa od najniższej emerytury.

Kiedy składać wnioski o emerytury dla matek do KRUS a kiedy do ZUS?

W projekcie emerytur dla matek określono szczegóły dot. wniosków o "matczyne emerytury".

  1. KRUS: W uzasadnieniu projektu można przeczytać, że:

Wnioski o świadczenie będą składane do KRUS w sytuacjach, gdy osoba ubiegająca się o ww. świadczenie legitymuje się okresami rolniczego ubezpieczenia społecznego lub okresami pracy w gospodarstwie rolnym, które są krótsze niż 25 lat i nie uprawniają do emerytury rolniczej.

  1. ZUS: Wniosek o "matczyne emerytury" do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składać mają z kolei osoby:

Do ZUS wnioski składałyby osoby, które legitymują się jakimkolwiek okresem podlegania ubezpieczeniom społecznym lub nie były w ogóle ubezpieczone. Prezes ZUS rozpatrywałby wnioski po zbadaniu sytuacji dochodowej i wydawałby decyzję administracyjną.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Czy Katowice nadaja się do mieszkania? Panel dyskusyjny DZ

TYDZIEŃ Magazyn reporterów Dziennika Zachodniego