Regulamin plebiscytu pod nazwą „Gwiazda Karnawału” [edycja 2017]

redZaktualizowano 
Regulamin plebiscytu pod nazwą „Gwiazda Karnawału” [edycja 2017].

Regulamin plebiscytu pod nazwą „Gwiazda Karnawału” [edycja 2017] zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Gwiazda Karnawału”.
3. Plebiscyt polega na: wyborze najciekawszego karnawałowego zdjęcia, na którym zaprezentowany zostanie zgłoszony chłopiec albo dziewczynka w wieku od 3 do 12 lat . Plebiscyt skierowany jest do mieszkańców z terenu ukazywania się Głosu Dziennika Pomorza w mutacji Głos Bytowa i Miastka, to jest z powiatu bytowskiego i człuchowskiego. Założeniem plebiscytu jest zaprezentowanie w gazecie dodanych zdjęć i umożliwienie czytelnikom głosowania na zgłoszone kandydatury. Wybrane zostaną Gwiazdy Karnawału (chłopiec i dziewczynka).
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 27 grudnia 2017 r. do 23 lutego 2018 r.
5. Organizator powołuje 3 osobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą Ewa Kuczyńska, Andrzej Gurba, Sylwia Lis
6. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych zgłoszeń przez Głosujących. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu www.gp24.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatem w Plebiscycie mogą być dzieci w wieku od 3 do 12 lat (decyduje data zgłoszenia). Prawo do zgłaszania kandydatów do plebiscytu przysługuje wyłącznie prawnym opiekunom dzieci mającym prawo do decydowania o sprawach dziecka, zamieszkującym obszar ukazywania się Głosu Dziennika Pomorza w mutacji Głos Bytowa i Miastka, czyli na ternie powiatu bytowskiego i człuchowskiego. Warunkiem utworzenia plebiscytu jest otrzymanie min. 10 zgłoszeń.
2. W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych – która, kupiła wydanie Głosu Bytowa i Miastka z ważnym kuponem plebiscytowym.
3. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin.
5. Organizator zastrzega, że uwzględniane są jedynie zgłoszenia nadesłane w terminie mailem na adresy: andrzej.gurba@polskapress.pl, sylwia.lis@polskapress.pl oraz listownie na adresy: Andrzej Gurba Pasieka 29, 77-200 Miastko, Sylwia Lis Mądrzechowo ul. Brylantowa 23, 77-100 Bytów, redakcja Głosu Pomorza w Słupsku, ul. Henryka Pobożnego 19, 76-200 Słupsk (listownie albo osobiście)
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności: Głosują na kuponach, które pochodzą z gazet, które nie były wprowadzone do formalnego obiegu w sprzedaży (np. egzemplarze rozbiegowe z drukarni), wzbudzających podejrzenie, że nie zostały wydrukowane w Głosie Bytowa i Miastka, kuponach kopiowanych, kserowanych
Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur
1. Zgłaszanie kandydatów będzie odbywało się w dniach od [27.12.2017 r. ] od godz. [08:00] do 09.01.2018 r. do godz. [18:00] . Liczy się data (godzina) wpływu
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. imię i nazwisko, wiek, miejscowość (do publicznej wiadomości) kandydata, telefon kontaktowy opiekuna (do wiadomości redakcji);
b. zdjęcie w rozmiarze min. 800x600 px (maks. 8 zdjęć); wraz ze zgodą na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku dziecka w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem, w tym na łamach Głosu Dziennika Pomorza, Głos Bytowa i Miastka, gp24.pl, facebook (Głos Bytowa/Miastka)
c. oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia oraz zgodę na jego nieodpłatne rozpowszechnienie w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem
d. wszystkie dane wskazane jako wymagane w treści formularza zgłoszeniowego;
e. .
3. Zgłoszenia można dokonać:
a. drogą elektroniczną nadsyłając zgłoszenie na adres e-mail: andrzej.gurba@polskapress.pl, sylwia.lis@polskapress.pl
b. osobiście lub listownie na adres: Andrzej Gurba, Pasieka 29, 77-200 Miastko lub Sylwia Lis, Mądrzechowo ul. Brylantowa 23, 77-100 Bytów lub redakcję w Słupsku, przy ul. Pobożnego 19, z dopiskiem na kopercie „Plebiscyt Gwiazda Karnawału”.
. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć do godz. [18:00] w dniu 09.01.2018 roku.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
5. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
6. W dniu 11 stycznia 2018 r. na gp24.pl (zakładki Bytów i Miastko) oraz na Facebooku (profil Głos Bytowa/Miastka) oraz 12 stycznia 2018 r. w papierowym wydaniu Głosu Bytowa/Miastka opublikowana zostanie lista zweryfikowanych kandydatów do udziału w plebiscycie.

II. Głosowanie

1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą kuponów drukowanych w Głosie Bytowa i Miastka w wydaniach 12.01.2018 r, 19.01.2018 r, 26.01.2018 r., 02.02.2018 r. na następujących warunkach.:
a. głosując za pomocą kuponów drukowanych w Głosie Bytowa i Miastka, uczestnik oświadcza przez złożenie podpisu na kuponie, że zapoznał się i akceptuje z treść regulaminu dostępnego pod adresem www.gp24.pl.
b. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów, przed dostarczenie dowolnej liczby ważnych kuponów uprawnionych do głosowania. i w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do Organizatora po zakończeniu głosowania  nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
c. Kupony muszą być wypełnione i dostarczone do Organizatora na adres na adres: Andrzej Gurba, Pasieka 29, 77-200 Miastko; lub Sylwia Lis, Mądrzechowo ul. Brylantowa 23, 77-100 Bytów; lub redakcję w Słupsku przy ul. Henryka Pobożnego 19 z dopiskiem „Plebiscyt Gwiazda Karnawału” do dnia 08.02.2018 roku do godz. 15:00

3. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem kuponów,
4. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce, w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową plebiscytu na podstawie oceny zamieszczonego zdjęcia

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 23.02.2018 r. na łamach Głosu Bytowa i Miastka, na gp24.pl oraz na Facebooku (Głos Bytowa/Miastka)

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz następujące nagrody:

Gwiazda Karnawału – dziewczynka:
a. [1 miejsce voucher – Day SPA w Dolinie Charlotty + zestaw słodyczy],
b. [2 miejsce - zestaw słodyczy],
c. [3 miejsce - zestaw słodyczy],
Gwiazda Karnawału – chłopiec:
d. [1 miejsce voucher – Day SPA w Dolinie Charlotty + zestaw słodyczy],
e. [2 miejsce - zestaw słodyczy],
f. [3 miejsce - zestaw słodyczy],
3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4. Nagrody rzeczowe będą wręczane na spotkaniu zorganizowanym przez organizatora konkursu. Termin i miejsce zostaną ogłoszone w trakcie trwania plebiscytu na łamach Głosu Bytowa i Miastka lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Głosu Pomorza mieszącej się pod adresem [Pobożnego 19, 76-200 Słupsk].
5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2032 ze zm). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Organizator może przyznać nagrodzonym dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Pobożnego 19, 76-200 Słupsk z dopiskiem ”Plebiscyt Gwiazda Karnawału”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi reprezentowanemu przez opiekuna prawnego przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.

polecane: FLESZ: Podział Mandatów po wyborach parlamentarnych

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3