1. Głos Pomorza
  2. Komunikaty
  3. Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom informuje
Wróć do listy komunikatów

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom informuje

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu przy ul. Krakowskiej 1, w dniu 03 sierpnia 2022 roku został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Wolbromiu, będącej własnością Gminy Wolbrom, stanowiącej działki nr 3676/3 o pow. 0,0068 i nr 3676/4 o pow. 0,0415 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta numer KR1O/00032312/7, prowadzona przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olkuszu oraz odpłatnym i nieograniczonym w czasie ustanowieniu służebności przesyłu na działce położonej w Wolbromiu oznaczonej nr 3676/4 na rzecz Gminy Wolbrom polegającej na prawie pozostawienia w gruncie i eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność Gminy Wolbrom oraz prawie wstępu na tę nieruchomość celem wykonania robót związanych z konserwacją w/w urządzeń w tym usuwaniem awarii, napraw i remontów oraz ich przebudową, rozbudową i modernizacją oraz prawie wykonywania wykopów i przekopów przez tę nieruchomość w w/w celach z zastrzeżeniem każdorazowego przywrócenia nieruchomości do stanu niepogorszonego a także nie wznoszeniu na trasie ich przebiegu budynków, jak również gospodarowaniu nieruchomością w sposób utrudniający swobodny dostęp do sieci.

Szczegółowe informacje na temat w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Krakowska 1, pok. 225 tel. (32) 7065333 lub (32) 7065342