W 2019 roku limit zwrotu podatku akcyzowego ma wzrosnąć z dotychczasowych 86 złotych za 1 ha do 100 złotych. Dodatkowy limit otrzymają hodowcy bydła. Podajemy przelicznik dużych jednostek przeliczeniowych.

1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2018, poz. 2247).

W ustawie tej zapisano m.in., że limit ustala się jako sumę:

 1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
 2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.”

Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustala się "jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, i liczby 12".

Przeczytaj też: Od 3 miesięcy w Polsce nie ma ognisk ASF u świń. Aktualna sytuacja w Kujawsko-Pomorskiem [wideo]

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

 1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
 2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

ARiMR podaje, że na potrzeby wniosku, który należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie gruntów, producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Wzór wniosku dostępny będzie od 2 stycznia 2019 r. w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji pod adresem: www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html

Stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny, określa, w drodze rozporządzenia Rada Ministrów do 31 grudnia. W ustawie zapisano, że w 2019 r. maksymalny limit wydatków z budżetu państwa wynosi 320 000 tys. zł.

Współczynniki przeliczeniowe sztuk bydła na duże jeddnostki przeliczeniowe

Współczynnik przeliczenia sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe:

 • Buhaje powyżej 6 miesiąca do 1 roku – 0,36;
 • Buhaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca – 0,9;
 • Buhaje powyżej 18 miesiąca – 1,4;
 • Cielęta do 6 miesiąca – 0,15;
 • Jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku – 0,3;
 • Jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca – 0,8;
 • Krowy - 1.