NAUCZYCIEL NA MEDAL 2017 - Regulamin plebiscytu

DM
Regulamin plebiscytu pod nazwą „NAUCZYCIEL NA MEDAL 2017”
zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609. Organizatorem jest Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk.
2. Honorowym patronem plebiscytu jest Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Nauczyciel na medal 2017”
4. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania laureatów w kategoriach: „Nauczyciel klas I-III szkoły podstawowej”, „Nauczyciel na medal – klasy IV-VII szkoły podstawowej i gimnazjum” oraz „Nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej”.
5. Plebiscyt będzie prowadzony w dwóch etapach. Pierwszy, powiatowy etap plebiscytu będzie trwać od dnia 13.10.2017, do godz. 21:59:59 dnia 7.11.2017. Drugi, etap plebiscytu - wojewódzki finał będzie trwać od dnia 10.11.2017 do godz. 20:59:59 dnia 22.11.2017.
6. Głosowanie w pierwszym etapie Plebiscytu we wszystkich trzech kategoriach będzie prowadzone osobno w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Rumi, Słupsku oraz powiatach bytowskim, chojnickim, człuchowskim, gdańskim, kartuskim, kościerskim, kwidzyński, lęborskim, malborski, nowodworskim, puckim, słupskim, starogardzkim, sztumskim, tczewskim i wejherowskim.
7. Organizator powołuje trzyosobową Komisję Plebiscytową w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora: Agnieszka Król-Pogorzelska, Krystyna Kujawa i Bogusław Kaczmarek.
8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
9. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
10. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Dziennika Bałtyckiego” i „Głosu Pomorza” (każdy z dzienników nazywany dalej „Dziennikiem”), tygodników dołączanych do Dzienników, oraz na stronach serwisów www.dziennikbaltycki.pl i www.gp24.pl (każdy z serwisów nazywanych dalej „Serwisem”)

Art. 2
Warunki udziału w Plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatami w Plebiscycie mogą być nauczyciele z woj. pomorskiego zgłoszeni do udziału w Plebiscycie przez Czytelników Dziennika i użytkowników Serwisu.
2. W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
3. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. W Plebiscycie głos może oddać każdy.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur do udziału w Plebiscycie

1. Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie można dokonać na stronie internetowej w Serwisie oraz telefonicznie pod numerem telefonu 502 499 097 do dnia 24.10.2017 włącznie.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. wskazanie powiatu, którego dotyczy zgłoszenie
b. imię i nazwisko zgłaszanego nauczyciela i nazwę szkoły, w której pracuje nauczyciel
c. kontaktowy numer telefonu zgłaszanego kandydata (nieobowiązkowe)
d. imię i nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu osoby dokonującej zgłoszenia kandydata (do wiadomości redakcji)
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie zostanie ona dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
4. W dniu 25.10.2017 r., po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do udziału w Plebiscycie, na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista wszystkich zweryfikowanych kandydatur biorących udział w Plebiscycie.

Głosowanie – Etap I – powiatowy
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 13.10.2017 do godz. 21:59:59 dnia 7.11.2017 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Dziennika Bałtyckiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
NJ. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii plebiscytu „Nauczyciel klas I-III szkoły podstawowej”
NC. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii plebiscytu „Nauczyciel klas IV-VII szkoły podstawowej i gimnazjum”
NS. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii plebiscytu „Nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej”
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
3. W każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Słupsku, Rumi oraz w powiatach województwa pomorskiego i w każdej z dwóch kategorii plebiscytu kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów, uzyska awans do drugiego etapu - wojewódzkiego finału Plebiscytu. Kandydaci zachowają głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu.
4. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób będą miały łącznie taką samą liczbę punktów, wszyscy kandydaci z taką samą, największą liczbą głosów uzyskają awans do drugiego etapu, wojewódzkiego etapu finału Plebiscytu.

II. Głosowanie – Etap II – wojewódzki finał
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 10.11.2017 do godz. 21:59:59 dnia 22.11.2017 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Dziennika Bałtyckiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
NJ. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii plebiscytu „Nauczyciel klas I-III szkoły podstawowej”
NC. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii plebiscytu „Nauczyciel klas IV-VII szkoły podstawowej i gimnazjum”
NS. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii plebiscytu „Nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej”
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
5. O zwycięstwie decyduje największa liczba głosów.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miała łącznie taką samą liczbę głosów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba, która w pierwszym etapie plebiscytu uzyskała więcej głosów.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa, po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 23.11.2017 na stronie internetowej w Serwisie.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Kandydaci, którzy w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu, w każdym mieście i powiecie, w każdej kategorii Plebiscytu, uzyskają najwięcej głosów zdobędą:
- tytuł Nauczyciela na Medal w mieście lub powiecie
- pamiątkowy medal
- zaproszenie na Pomorską Konferencję Edukacyjną połączoną z ceremonią wręczenia nagród, która odbędzie się w pierwszej połowie grudnia w Gdańsku
- limitowany, uznany na całym świecie kalendarz i terminarz National Geographic
- awans do wojewódzkiego finału plebiscytu z zachowaniem głosów zdobytych w pierwszym etapie głosowania
3. Kandydaci, którzy w każdej kategorii Plebiscytu, w wojewódzkim finale Plebiscytu zajmą pierwsze miejsca zdobędą:
- voucher na studia podyplomowe na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej
- zaproszenie na dwuosobową wycieczkę do Rzymu
- voucher na kurs językowy w empik school (kurs semestralny, dowolnie wybrany język)
- dwuosobowe zaproszenie na koncert Anny Marii Jopek & Kroke
4. Kandydaci, którzy w każdej kategorii Plebiscytu, w wojewódzkim finale Plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsca zdobędą:
- dyplom uznania od Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego
- dwuosobowe zaproszenie na pobyt w luksusowym hotelu Zamek Gniew
- voucher na kurs językowy w empik school (kurs semestralny, dowolnie wybrany język)
- dwuosobowe zaproszenie na koncert Anny Marii Jopek & Kroke
5. Kandydaci, którzy w każdej kategorii Plebiscytu, w wojewódzkim finale Plebiscytu zajmą czwarte i piąte miejsca zdobędą:
- dyplom uznania od Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego
- dwuosobowe zaproszenie na pobyt w luksusowym hotelu Zamek Gniew
- dwuosobowe zaproszenie na koncert Anny Marii Jopek & Kroke
6. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
7. Nagrody zostaną wręczone podczas Pomorskiej Konferencji Edukacyjnej lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie „Dziennika Bałtyckiego” mieszącej się pod adresem: Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
8. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Organizator może przyznać wymienionym wyżej zwycięzcom Plebiscytu dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres: Dziennik Bałtycki, Dział Marketingu, Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz/albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

Wideo

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3