Regulamin 55.Plebiscytu na Najlepszego Sportowca i Trenera w Regionie Słupskim (edycja 2014)

Redakcja

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu są Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052204. NIP 897-10-10-229, REGON 930701694, kapitał zakładowy: 47.813.500 PLN zwana dalej Organizatorem.
2. Czas trwania Plebiscytu ustala się na okres od 8 grudnia 2014 r. do 14 lutego 2015 r.
3. Plebiscyt będzie prowadzony na obszarze ukazywania się wydawanego przez Organizatora dziennika "Głos Pomorza" (zwanego dalej "Dziennikiem") oraz na stronach serwisu internetowego www.gp24.pl
4. Nadzór merytoryczny nad prawidłowością przeprowadzenia plebiscytu prowadzi powołana przez Dziennik Kapituła Plebiscytu w składzie:
Krzysztof Nałęcz - przewodniczący, redaktor naczelny "Głosu Dziennika Pomorza"
Krzysztof Niekrasz - dziennikarz "Głosu Pomorza"
Rafał Szymański - dziennikarz "Głosu Pomorza"
Katarzyna Głodek - specjalista ds. marketingu.

Zasady Plebiscytu. Zgłoszenia do udziału w Plebiscycie.
1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Listę nominowanych do tytułu tworzy Kapituła Plebiscytu.
2. Dodatkowo czytelnicy mogą zgłaszać kandydatów w każdej z kategorii. Zgłoszeń można dokonać w terminie od 8 grudnia 2014 r. do 15 grudnia 2014 r.
3. Zgłoszenia kandydatów można dokonywać poprzez: e-mail: plebiscyt@gp24.pl wpisując w temacie wiadomości Sportowiec a w treści podając imię, nazwisko (nazwę klubu lub imprezy sportowej), miejscowość oraz dyscyplinę sportową.
4. Kapituła zastrzega sobie prawo weryfikacji przesłanych zgłoszeń.
5. Kapituła Plebiscytu ma prawo usunąć z udziału w Plebiscycie osoby, które w rażący sposób naruszyły prawo lub z innej ważnej przyczyny nie mogą zdaniem Kapituły brać udziału w Plebiscycie. Decyzja Kapituły jest ostateczna.
6. Plebiscyt odbywa się w 5 kategoriach:
Najpopularniejszy Sportowiec Roku
Najpopularniejszy Sportowiec Roku - Sport Młodzieżowy
Najpopularniejszy Trener Roku
Najpopularniejsza Drużyna Roku
Najpopularniejsza Impreza Sportowa Roku.

Głosowanie
1. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się za pośrednictwem SMS-ów oraz oryginalnych kuponów.
2. Prawidłowo oddanym głosem jest głos złożony na oryginalnym, wyciętym z gazety kuponie przesłanym lub dostarczonym do siedziby Organizatora Plebiscytu pod adresem: "Głos Pomorza", ul. H. Pobożnego 19, 76-200 Słupsk w terminie do 22 stycznia 2015 r., do godziny 18.00.
3. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium poprzez zakup e-wydania "Głos Pomorza" (dalej jako "e-wydanie") i będzie trwało od 9.12.2014 r. do 2.02.2015 r. do godziny 21:59:59 na następujących warunkach.:

a. zakupu e-wydania dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując odpowiednio dla każdej z kategorii:

Najpopularniejszy Sportowiec Roku GPSR.xx

Najpopularniejszy Sportowiec Roku - Sport Młodzieżowy GPSRM.xx

Najpopularniejszy Trener Roku GPTR.xx

Najpopularniejsza Drużyna Roku GPDRU.xx

Najpopularniejsza Impreza Sportowa Roku GPIR.xx (gdzie xx to numer kandydata z listy).

b. w odpowiedzi na SMS uczestnik otrzymuje kod dostępu do e-wydania,
c. koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.

4. Kupony i SMS-y dostarczone po upływie ww. terminu nie będą brane pod uwagę.
5. Kupony do głosowania w Plebiscycie będą się ukazywać w wydaniach piątkowych Dziennika w okresie trwania głosowania.
6. Uczestnik plebiscytu może dokonać zakupu dowolnej ilości e-wydań i tym samym oddać dowolną liczbę głosów.
7. Wysłanie SMS-a zgodnego z podanym powyżej wzorem jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i wyrażeniem zgody na udział w głosowaniu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
8. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od podanego w punkcie wzoru SMS, nie zostanie on uwzględniony.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn nieleżących po stronie organizatora.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do organizatora z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Wyłonienie zwycięzców Plebiscytu i nagrody
1. Laureatami Plebiscytu zostaną osoby, które uzyskają największą liczbę głosów - oddanych za pomocą SMS-ów oraz na oryginalnych kuponach drukowanych w Dzienniku.
2. W Plebiscycie nagrodzimy kandydatów, którzy otrzymają największą liczbę głosów:

W kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Roku
1. miejsce - statuetka, pamiątkowy dyplom i upominek
2. miejsce - pamiątkowy dyplom i upominek
3. miejsce - pamiątkowy dyplom i upominek
4. miejsce - pamiątkowy dyplom i upominek
5. miejsce - pamiątkowy dyplom i upominek

W kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Roku - Sport Młodzieżowy
1. miejsce - statuetka, pamiątkowy dyplom i upominek

W kategorii Najpopularniejszy Trener Roku
1. miejsce - statuetka, pamiątkowy dyplom
2. miejsce - pamiątkowy dyplom
3. miejsce - pamiątkowy dyplom

W kategorii Najpopularniejsza Drużyna Roku
1. miejsce - pamiątkowy dyplom

W kategorii Najpopularniejsza Impreza Sportowa Roku
1. miejsce - pamiątkowy dyplom.

3. Organizator na bieżąco będzie informował o rodzaju nagród na łamach Dziennika.
4. Kapituła Plebiscytu przyzna tytuły: Sportowiec Roku i Mecenas (Menedżer) Sportu. Kapituła może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia.
5. Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się 14 lutego 2015 r. podczas "Wielkiej Gali Sportu" i
16 lutego 2015 r. na łamach Dziennika oraz portalu internetowego.
6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. W przypadku nie odebrania nagrody w terminie wskazanym przez Organizatora pozostanie ona jego własnością.
8. Fundatorem nagrody dla Laureata Plebiscytu jest Organizator. Koszty podatku od nagród ponosi Laureat.

Warunki uczestnictwa w głosowaniu
1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Media Regionalne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. DOMANIEWSKA, nr 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052204, o kapitale zakładowym 47.813.500,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP: 897-10-10-229 dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Media Regionalne Sp. z o. o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Media Regionalne Sp. z o.o. informują, że są administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Media Regionalne Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Media Regionalne Sp. z o.o. na piśmie.
3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Media Regionalne Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Media Regionalne Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Media Regionalne Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Media Regionalne Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Media Regionalne Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.

Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Udział w Plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu.
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
3. Uczestnik plebiscytu poprzez wysłanie SMS-a z głosem na wybraną opcję zamawia wiadomość informacyjno-reklamową sponsora plebiscytu i/lub partnerów reklamowych organizatora.
4. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania SMS-ów promocyjnych i reklamowych wysyłając na adres mailowy hermes@mediaregionalne.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wiadomości promocyjne i reklamowe.
5. Numery telefonów osób biorących udział w głosowaniu SMS-owym będą przechowywane w celach marketingowych przez firmę Polskapresse Sp. z o.o., właściciela systemu Hermes.
6. Zaplecze techniczne usług SMS zapewnia firma Polskapresse Sp. z o.o., właściciel systemu Hermes.
7. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej
przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Organizatora
udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
9. Ewentualne reklamacje uczestników Plebiscytu będą przyjmowane najpóźniej 7 dni od dnia opublikowania wyników głosowania, wyłącznie w trybie korespondencji pisemnej, skierowanej na adres: "Media Regionalne" Spółka z o.o., Oddział w Koszalinie, ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin z dopiskiem "Sportowiec".
10. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
11. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
12. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz specyfikacji nagród.
13. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.
14. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
15. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.
16. Z udziału w Plebiscycie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin.
17. Organizator ustanawia adres korespondencyjny związany z zapytaniami dotyczącymi Plebiscytu: "Media Regionalne" Sp. z o.o. Oddział w Koszalinie, ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin.

Wideo

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

p
peacemaker
.
Dodaj ogłoszenie