Oni chcą rządzić gminą Słupsk. Zobacz kandydatów

Zbigniew Marecki zbigniew.marecki@mediaregionalne.pl
Kandydaci na wójta gminy Słupsk.
Kandydaci na wójta gminy Słupsk. Archiwum
Udostępnij:
Prezentujemy sylwetki kandydatów na wójta gminy Słupsk. Wybory już w niedzielę, 21 kwietnia.

Zapraszamy do zapoznania się z kandydatami na wójta gminy Słupsk.

Na miejsce po odwołaniu Mariusza Chmiela jest sześcioro chętnych:

Bożena Dykier, Małgorzata Stanisławczuk, Jerzy Karaś, Zdzisław Kołodziejski, Andrzej Janukowicz, Tomasz Świtek.

Jerzy Karaś

Małgorzata Stanisławczuk
Małgorzata Stanisławczuk

Jerzy Karaś

Ma 62 lata; praca: wykształ­cenie wyższe - technolog żywności ze specjalnością technologia mleczarstwa, studia podyplomowe z zakresu zarządzania przemysłem rolno- spożywczym. Od 1975 roku Zakład Mleczarski Kosakowo w Gdyni, dokąd skierował go uczelniany pełnomocnik do spraw zatrudnienia absolwentów; stanowisko kierownik zmiany. W 1979 roku awansował na stanowisko głównego technologa - kierownika wydziały produkcji w Szczecińskiej Spółdzielni Mleczarskiej.

W 1981 roku 2 tygodnie przed stanem wojennym przyjął propozycję wejścia do zarządu Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku jako wiceprezes ds. produkcji i techniki. W 1987 roku jesienią przyjechał do Słupska, obejmując równorzędne do poprzedniego stanowisko w zarządzie Słupskiej Spółdzielni Mleczarskiej.

Od roku 1991 działa na własny rachunek. Produkował kilka lat wodę gazowaną w Ustce, prowadził usługi konsultingowe, głównie w sektorze rolnym. W roku 2000 kupił niewielkie gospodarstwo rolne, które prowadzi do dzisiaj. Nie należy do partii politycznej.

Według niego najważniejsze problemy gminy Słupsk to:
1. Nadmierna dominacja władzy wykonawczej (wójta) kosztem ograniczenia kompetencji kontrolnych rady gminy.
2. Mała aktywność mieszkańców.
3. Wysokie bezrobocie.
4. Brak wewnętrznej spójności w zakresie infrastruktury komunikacyjnej.
5. Źle funkcjonująca komunikacja publiczna

Według niego podstawową funkcją samorządu terytorialnego powinno być pobudzanie i kierunkowanie rozwoju społeczno- gospodarczego. Podstawowym środkiem osiągania tych celów jest stały dialog z lokalną społecznością. Reszta to tylko kwestia czasu. Więcej na: http://www.jerzy.karas.co

Małgorzata Stanisławczuk

Zdzisław Kołodziejski
Zdzisław Kołodziejski

Małgorzata Stanisławczuk

Ma 52 lata. Praca: od 1982 roku w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Strzelinie, gdzie przeszła poszczególne szczeble stanowisk (od stażysty poprzez specjalistę, głównego specjalistę do kierownika). Ukończyła tam wiele szkoleń, kursów i innych form edukacji w wielu kierunkach. Całe życie bezpartyjna.

Według niej, ciężko jest zebrać problemy poszczególnych sołectw w pięciu punktach, bo każda wieś boryka się ze swoimi, różnorakimi problemami. Niemniej uważa, iż najważniejszymi problemami są:

1. Dojazd do Słupska komunikacją publiczną
- obecnie PKS jest często niedopasowany godzinowo do potrzeb mieszkańców. W weekendy ludzie są praktycznie pozbawieni dojazdu do miasta. Ceny biletów są nie dość, że wysokie, to również w zależności od godziny podróżowania w innej cenie, co należy zmienić.

2. Utwardzenie dróg skrótowych - w gminie jest wiele dróg skrótowych, którymi ludzie dojeżdżają do Słupska i innych miejscowości. Są one nieutwardzone i przy niesprzyjających warunkach pogodowych często nieprzejezdne.

3. Brak konsultacji społecznych odnośnie inwestycji estetyzacyjnych - każde sołectwo powinno mieć plan zagospodarowania pod kątem estetyzacji, placów zabaw, chodników itd. Plany takie powinny być tworzone bezpośrednio w danej miejscowości przy udziale planisty i architekta krajobrazu.

4. Brak edukacji społecznej - stowarzyszenia, w tym koła gospodyń wiejskich potrzebują szkoleń wspierających ich dalsze funkcjonowanie, a także sposobów pozyskiwania funduszy na ich działalność. Dlatego powinni z urzędu gminy otrzymać wszelką pomoc formalno-prawną, edukacyjną oraz przy pisaniu projektów unijnych i krajowych.

5. Brak spotkań roboczych z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami zamieszkującymi i działającymi na terenie gminy - wychodząc z założenia: duży może więcej, organizowanie takich spotkań jest konieczne dla ustaleń, jak ma gmina wyglądać.

Jej zdaniem gminę można rozwijać poprzez:
1. Wykorzystanie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na inwestycje biznesowe i stworzenie dodatkowych preferencji dla przedsiębiorców zatrudniających mieszkańców gminy.
2. Rozpowszechnienie wśród społeczeństwa tzw. ekonomii społecznej, która stwarza możliwość powstawania nowych miejsc pracy i rozwoju.
3. Utworzenie młodzieżowej rady doradczej i planowanie inwestycji oraz rozwój gminy wspólnie z nimi. To przecież oni wiedzą najlepiej, w jakiej gminie chcą w przyszłości żyć i pracować. Kandydatka ma nadzieję, że to spowolni migrację młodzieży poza granice gminy.

Zdzisław Kołodziejski

Barbara Dykier
Barbara Dykier

Zdzisław Kołodziejski

Ma 62 lata; praca: Centrala Nasienna Słupsk - inspektor plantacyjny, POHZ Bobrowniki - główny specjalista ds produkcji zwierzęcej. Stacja Hodowli Roślin w Redzikowie - kierownik gospodarstwa Wieszyno, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Strzelinie - dyrektor oddziału , w latach 2002 - 2006 - starosta słupski. Należy do PSL.

Najważniejsze problemy gminy:
1. Brak regionalnej strategii promocji gmin,powiatu i miasta Słupska oraz wspólnych działań w celu przyciągnięcia inwestorów.
2. Brak zintegrowanej komunikacji autobusowej.
3. Zły stan dróg wojewódzkich, powiatowych oraz trasy S6 zniechęcający potencjalnych inwestorów I turystów.
4. Brak strategii działań w celu "Ochrony krainy w kratkę i jej stolicy Swołowa'' i wykorzystania w promocji gminy i turystyce.
5. Niezdecydowanie polskich władz w sprawie wykorzystania gospodarczego
byłego lotniska wojskowe­go w Redzikowie, powinno być wykorzystane jako lotnisko biznesowe i sporto­we.

Według niego gmina może się rozwijać poprzez:
1. Dalsze uzbrajanie terenów pod działalność przemysłową oraz budownictwo mieszkaniowe.
2. Wspieranie przedsiębiorców, którzy już prowadzą działalność gospodarczą na terenie gminy.
3. Dofinansowanie gmin­nej oświaty i motywowanie do podnoszenia poziomu nauczania, rozszerzenia zainteresowań dzieci i młodzieży.
4. Wykorzystanie bazy sportowej do podnoszenia poziomu sportowego dzieci i młodzieży poprzez zatrudnienie specjalistów, gdyż niektóre dziedziny sportu są dobrze płatnym zawodem.
5. Aktywizacja społeczności zachodniej części gminy w celu wyrównania poziomu rozwoju całej gminy.

Barbara Dykier

Andrzej Janukowicz
Andrzej Janukowicz

Barbara Dykier

Ma 50 lat, od 1987 roku pracuje w Urzędzie Gminy Słupsk, w tym od 1997 roku - na stanowisku skarbnika. Bezpartyjna.

Jej zdaniem pięć najważniejszych problemów gminy to:
bezrobocie i zwiększająca się liczba osób wykluczonych; brak efektywnego systemu publicznej komunikacji autobusowej; problemy mieszkaniowe - długa lista oczekujących na mieszkania socjalne i komunalne; brak infrastruktury technicznej (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej) na nowych terenach inwestycyjnych oraz drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie dróg - ogromne jeszcze zapotrzebowanie w tym zakresie.

Jest przekonana, że gminę można rozwijać poprzez:
1. Tworzenie miejsc pracy we współpracy z biznesem,
2. Efektywny system komunikacji publicznej autobusowej (stworzenie systemu z większą liczbą linii oraz jednym biletem w pełni zintegrowaną z komunikacją na terenie miasta i powiatu)
3. Aktywizację i integrację mieszkańców (istnieje rozbudowana baza edukacyjno--sportowa i należy ją w większym stopniu upowszechnić, w ramach wynajmu za darmo sal gimnastycznych dla mieszkańców)
4. Organizację młodzieżowej rady gminy, czyli włączenie młodych do współdecydowania o kształcie gminy
5. Realne wsparcie dla lokalnych liderów: sołtysów, szefów stowarzyszeń w zakresie realizacji inicjatyw, akcji społecznych, pomysłów na podniesienie atrakcyjności swoich miejscowości
6. Stały kontakt z mieszkań­cami i ich przedstawicielami
7. Pomoc urzędu w realizacji ich pomysłów, tworzeniu wniosków o dofinansowanie zewnętrzne
8. Tworzenie warunków do rekreacji i uprawiania sportu, turystyki pieszej i rowerowej
9. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych - długie listy oczekujących (budowa lokali)
10. Utrzymanie wysokiego wskaźnika wydatków inwestycyjnych.

Andrzej Janukowicz

Tomasz Świtek
Tomasz Świtek

Andrzej Janukowicz

Ma 58 lat; inż. pilot, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. 20 lat w administracji państwowej. Dowódca eskadry. Ma doświadczenie w kierowaniu zespołem 200 ludzi i majątkiem narodowym znacznej wartości. Instruktor pilotażu. W związku ze stanowiskiem służbowym współpracował z kontrwywiadem w zakresie ochrony tajemnicy i przeciwdziałaniu dywersji, co wykazał w oświadczeniu lustracyjnym. Nie były to działania represjonujące ludzi. Bezpartyjny.

Według niego najważniejszym problemem gminy jest przywrócenie zaufania mieszkańców do urzędu. Uważa, że gmina nie może mieć jedynie opresyjnego charakteru poborcy opłat.

Do innych jej problemów zalicza:
1. Degradację środowiska regionu i jego infrastruktury,
2. Wyludnianie, szczególnie odpływ młodych,
3. Brak pracy i patologiczne bezrobocie,
4. Niedowład komunikacyjny i socjalny,
5. Niedowartościowanie inicjatyw stowarzyszeń i organizacji mieszkań­ców,
6. Słaba znajomość zasad demokracji i samorządności,
7. Nieuwzględnianie obecności miasta w dostateczny sposób.

Uważa, że gmina potrzebuje stratega, który przywróci służebność urzędu i podejmie odważne decyzje na wprowadzenie rozwiązań światowych - w miejsce zaściankowych.

Według niego gmina może się rozwijać np. przez kontynuację programu "krainy w kratę", ale trzeba zapobiec takim inwestycjom, które są sprzeczne z interesem mieszkańców lub realizowane wbrew ich woli, bo agroturystyka ma wysokie wymagania.

Gmina powinna stworzyć program pierwszej pracy dla absolwentów, choćby przez sponsorowany system miejsc pracy o dzielonych na części etatach. Umożliwiłoby to rotacyjne zatrudnienie absolwentów w celu zdobycia praktyki i doświadczenia zawodowego. Przedsiębiorcom, realizującym oprócz urzędu ten program, dałby ulgi.

Pozostali bezrobotni powinni mieć możliwość przekwalifikowania na kursach organizowanych pod realne zapotrzebowanie.

To gmina ma wziąć na siebie pośrednictwo w kontaktach z pracodawcami, bo urzędy pracy sobie nie radzą. Gmina powinna umożliwić stworzenie sieci usług dla miasta w oparciu o potencjał mieszkańców. Przekonuje, że trzeba stworzyć sieć stoisk w mieście z wyrobami gminnych producentów.

A także promować gminę na świecie. Należy dokonać korekty planów długofalowych i przekierować posiadane środki w miejsce, gdzie interwencyjnie są potrzebne. Myśli o remoncie zrujnowanych dróg, ale też uzdrowieniu komunikacji.

Kandydat uważa, że należy ograniczyć demoralizujące rozdawnictwo środków socjalnych i zweryfikować rzeczywiście potrzebujących. Opowiada się za wprowadzeniem systemu usług na rzecz gminy od biorców funduszy socjalnych.

Chciałby dofinansować i docenić organizacje, stowarzyszenia, kluby i koła - aktywnie prowadzące działalność, bo są skarbnicą pomysłów i prawdziwego entuzjazmu.

Tomasz Świtek

Tomasz Świtek

Ma 44 lata, prywatny przedsiębiorca od 1990 roku. Nigdy nie należał i nie należy do żadnej partii. W swoim oświadczeniu poparły go powiatowe struktury Solidarnej Polski.

Pięć najważniejszych problemów gminy Słupsk to według niego:
1. Komunikacja zbiorowa,
2. Budownictwo komunalne i socjalne,
3. Postępujące bezrobocie,
4. Dostępność do służby zdrowia,
5. Edukacja.

Kandydat uważa, że gmina Słupsk może się rozwijać poprzez:
1. Nowoczesną edukację - szkoła, przedszkole, żłobek; aktywację i rozwój świetlic wiejskich;
2. Wsparcie działalności sportowo -kulturalnych;
3. Nowoczesną infrastrukturę techniczną, drogową, transportową i komunikacyjną;
4. Aktywną współpracę z innymi samorządami i organizacjami pozarządowymi.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 56

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

K
Klientka
2018-11-22T20:53:10 01:00, Agnieszka:

Switek oszust, udaje dewelopera a oszukuje ludzi. Przestroga dla ludzi którzy chca kupic od niego mieszkanie. Zanim kupicie od niego mieszkanie popytajcie sasiadów ktorzy mu uwierzyli w Siemianicach a teraz muszą się z nim sądzić. Taki człowiek chciał być wójtem? ha ha ha!

Potwierdzam, oszukał swoich klientów i nadal oszukuje, akty własności nie są zgodne ze stanem faktycznym, ludzie sądzą się z nim. Przestrzegam przed tym pseudo developerem!

A
Agnieszka

Switek oszust, udaje dewelopera a oszukuje ludzi. Przestroga dla ludzi którzy chca kupic od niego mieszkanie. Zanim kupicie od niego mieszkanie popytajcie sasiadów ktorzy mu uwierzyli w Siemianicach a teraz muszą się z nim sądzić. Taki człowiek chciał być wójtem? ha ha ha!

w
wyborca
Mili Współwyborcy...
mam nadzieję, iż po sklepie.. kościele spotkamy się przy urnach wyborczych i zagłosujemy zgodnie z własnym sumieniem.. i mądrością wybierając tą/tego kandydatkę/a który ma wizję rozwoju gminy a nie wizję stagnacji i kolesiostwa..
CZAS NA ZMIANY..
Postawmy na normalność.. na podatki rolne płacone w normalnych terminach... na zdobycie unijnych środków i sensowne ich wydatkowanie..
Skończmy z zatrudnianiem kolesi i ludzi z ukłądów... z marnotrawieniem środków... skończmy z traktowaniem mieszkańców jak ciemna masą potrzebną Urzędowi tylko i wyłącznie do płacenia podatków... Skończmy z donoszeniem przez Urząd Gminy do Urzędu Skarbowego na tych którzy nie zdążyli zapłacić podatków w terminie..
KONIEC TEGO..
życzę wszystkim mądrości przy wyborach..
K
Kumpel tesli
Sie masz Basiu
t
tesla
dajcie już spokój z tym świtkowym spamem, nie pomagacie kolesiowi.
G
Gość
TOMASZ ŚWITEK nowym wójtem Gminy Słupsk i tak trzymać ... dobry wybór!!!
S
Szczupak
Nie jestem leszczem panie Karaś i dlatego będę głosował na TOMASZA ŚWITKA, zresztą nie tylko ja będę na niego głosował!!!
T
Tylko dla dorosłych
W gm. Słupsk prześcigają sie w wyborze najlepszej(ego) na wójta. Mają nadzieję, ze będzie lepiej. W Smołdzinie też tak myśleli jak wybierali "wychowankę" Chmiela Lidię G-O. Jaka ona mądra, doświadczona, dźwignie gminę na wyżyny. I co? Po 3 latach "rządzenia" ma ksywę "likwidatorka gminy". Gmina Smołdzino w czarnej d..ie na 4 miejscu od końca w kraju
Pomyśleć warto zanim się wrzuci kartkę
T
Tylko dla dorosłych
W gm. Słupsk prześcigają sie w wyborze najlepszej(ego) na wójta. Mają nadzieję, ze będzie lepiej. W Smołdzinie też tak myśleli jak wybierali "wychowankę" Chmiela Lidię G-O. Jaka ona mądra, doświadczona, dźwignie gminę na wyżyny. I co? Po 3 latach "rządzenia" ma ksywę "likwidatorka gminy". Gmina Smołdzino w czarnej d..ie na 4 miejscu od końca w kraju
Pomyśleć warto zanim się wrzuci kartkę
D
Dobrzę poinformowany
TOMASZ ŚWITEK - bezapelacyjnie, Primus inter pares!!!
Panie Tomku, nie tylko młodzi ludzie i przedsiębiorcy zagłosują na Pana Tylko proszę nas nie zawieść, słowo się rzekło!!!
G
Gość
Proszę państwa, wieści spod sklepu - we Wrześciu sam pan Chmiel plakaty pani Dykier rozwiesza. No dla mnie to już nie pozostawia wątpliwości, kto tutaj za nowym, a kogo stare pogania.
Chmil jest tylko długi. Wysoki to on nigdy nie był. Morale karła. Sra w gacie, bo Dyker gwarantuje że nie wyjdą ich machloje - to sie szmaci. Smutne. Taki wielki wójt! Rączęta do komunii złożone co niedzielę.... Że też mu w gardle Bóg nie stanie ością!
p
pampeluna
Proszę państwa, wieści spod sklepu - we Wrześciu sam pan Chmiel plakaty pani Dykier rozwiesza. No dla mnie to już nie pozostawia wątpliwości, kto tutaj za nowym, a kogo stare pogania.
g
gość
Normalna? Przecież ona jeszcze nie została wybrana a już oszukuje swoich wyborców. Dlczego nie chce pozakać jak dzisiaj wygląda? Czy wstydzi się swojego wyglądu? A może uważa że gdyby pokazała wyborcom jak naprawdę dzisiaj wygląda to nawet znajomi głosowali by na kogoś innego. Kurde tyle lat w jednym miejscu pracy i żadnego awansu no to musi być dobra??

Normalna? Przecież ona jeszcze nie została wybrana a już oszukuje swoich wyborców. Dlczego nie chce pozakać jak dzisiaj wygląda? Czy wstydzi się swojego wyglądu? A może uważa że gdyby pokazała wyborcom jak naprawdę dzisiaj wygląda to nawet znajomi głosowali by na kogoś innego. Kurde tyle lat w jednym miejscu pracy i żadnego awansu no to musi być dobra??

Zdjęcie faktycznie zrobione wiele lat temu. Ale jeśli to jedyne dobre zdjęcie, to nie ma co się dziwić. A że zrobione kopę lat temu, no to trudno. Takie małe kłamstewko.
n
nocoty
Ten lesny dziadek, ktory ma program - jak z zebrania podstawowej organizacji ZSL, ktory byl starosta, nie wiedziec dlaczego ?? smie jeszcze ubiegac sie o stolek, bo napewno kasa go interesuje.Przeciez nie zrobil nic,za niego to bylo takie towarzystwo wiecznej adoracji, ktorzy spotykali sie i kombinowali, jakie stanowisko zalatwic czlonkom ZSLu. Mial pole do popisu choc czesc z tych punktow, ktore tam przedstawia zrobic, nie zrobil nic. W Gminie Slupsk sa przeciez tez ROLNICY, dla ktorych ZSLowski KOLEGA nie ma zadnych propozycji w wykazanych punktach, bo nie jest to zaden program.Nic nie ma o ROLNICTWIE i ROLNIKACH, tylko o robieniu interesow na bylym lotnisku i przedsiebiorcach,osadnikach miejskich na terenie gminy. Nie glosujcie na tego czlowieka, bo po nim nie mozna sie niczego dobrego spodziewac dla wsi, zadnego programu i wsparcia dla rolnikow, a o nich powinien przejawiac najwieksza troske zaczepiwszy sie o partie chlopska. Rolnicy maja tylko na niego zaglosowac, a pozniej ZSLowiec bedzie pracowac dla bratniej przewodniej partii koalicyjnej jako przedstawiciel przedsiebiorcow. Rolnicy tak jak Knurowski beda musieli samotnie walczyc o swoj byt, ktorym wkrotce obetna doplaty bezposrednie.Leper pokazywal jak ZSLowcy zablokowali skup zboz Polskim Rolnikom,sprowadzali zboze z Unii, zarabiali na nim krocie, choc bylo beznadziejnej jakosci, a od polskiego Rolnika - Sojusz Robotniczo-Chlopski zboza nie kupowal i szkalowal Leppera, za ujawnianie ich hanbiacych poczynan.Wybrac osobe mloda,nie przefarbowana na PSL z ZSLu. Niech to bedzie kobieta,ktora zna sie na pracy w Gminie, zawsze to lepiej niz jakis stary cwaniak, ktory chce sie ustawic dla stolka i kasy, oraz dla wspierania swoich i partyjnych PO-ciotkow, zeby im sie zylo lepiej - kosztem pracowitych i uczciwych.

dobra, dobra, a ty co, agent chmielowy? nie damy się nabrać na takie mydlenie oczu, z nas głupków nie rób. ZSL, dobre sobie. szkalujesz kandydata tak samo, jak ta kobita z gminy, dykier co nas wszystkich do zarzygania kiełbasą wyborczą chce karmić. i chyba jej się wydaje, że to połkniemy! nie wiem jak wy, ale ja się czuję przez nią obrażony.
F
FAN
Wielkie halo kogo by nie wybrali to tylko na 2 lata później i tak wróci Mariusz.
Więcej informacji na stronie głównej Głos Pomorza
Dodaj ogłoszenie